Bodosa Newspaper

June 5, 2023

डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालियाबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर’नि बिफा बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि 67थि गोथार जोनोम सानखौ फरायसा सान फालिदों ।

डिब्रुगड़ ,31 मार्च : बर’नि बिफा बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि 67थि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै आसाम सोरखारा दिनै गिबि खेब आसाम नाङैनो 31 मार्चखौ “फरायसा सान” महरै फालिनो खावलायनाय लेखा डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालियाबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मुलुग सोलोंसालिनि सिङाव थानाय बड’ बिफाननि नब्लाङाव 67थि बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै … Read more

गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म त्रासआ 5 थि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बान्थाखौ होनो थाखाय फोसावबाय

बड’सा थान्दै, गसाइगाव, 30 मार्चः गुबुन गुबुन बोसोराव होबोनाय बायदिनो देग्लायबो 2023 गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि 164थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 18 एप्रिलाव  दिल्लियाव खुंफुंनो लानाय मोनसे हाबाफारियाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म त्रासआ 5थि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बान्थाखौ होनो थाखाय मोनसे जुरि बर्टनि सायख’नायजों होनो फोसावबाय। मिथिनो मोनाय बायदिब्ला, … Read more

श्रीरामपुरआव फिन दाव ब्रइलारजों आबुं गं 10 बलेर पिकआप भेनखौ सिमलतापु पुलिसआ हमदों।

श्रीरामपुर 30 मार्च: राइज्योनि जुनात फिसिनाय बिफाननि होबथानायनि उनावबो आसाम-सोनाब बंग सिमनाजों आइन बेरेखायै दाव ब्रइलार फालांगिया सोलिगासिनो दङ। आसामयाव गुबुन राइज्योनिफ्राय दाव ब्रइलार लाबोनायखौ होबथानायनि उनावनो आइन बेरेखायै दाव फालांगि खालामनायाव सिन्दिकेट हान्जाया सांग्रां जादों। हरनि समाव सिन्दिकेट हान्जाया माहारियारि राजा लामानि सोलायै गामियारि लामाजों गोबां रां लानानै दाव ब्रइलार रोगानाय गारिफोरखौ आसामाव हाबहोनायनि … Read more

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

मुसलपुर ,18 डिसेम्बर : दिनै Bodo Ex Volunteer Force For Bodoland Movement आफादआ बागसा जिलानि मुसलपुर जुनियर बेसिक गुदि फरायसालिनि नब्लांआव मोनसे मेलनि गेजेरजों‌ All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होनानै मिरु आफादखौ दाफुंबाय। ककराझार जिलानि डलिन ब्रह्मखौ आफादनि आफादगिरि, बागसानि सिन्तु बसुमतारिखौ गाहाइ नेहाथारिनि बिबान होनानै आसामनि गुबुन गुबुन जिलाखौ लानानै गोदान मिरु … Read more

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Kok govt college

क’क्राझार,05  डिसेम्बर :क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बर’ बिफानजों दाजानाय ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि एबा ट्राष्टनि बानजायनायाव थांनाय 3 डिसेम्बर, 2022 खालारखालि “सेथि ईशान चन्द्र मोसाहारी गोसोखां बिबुंसार” हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। ईशान मोसाहारीनि सावगारियाव बाथिसावनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिजों जागाय जेननाय बे हाबाफारियाव हांख्रायजानाय आलासि,बर’थुनलाइनि लिरगिरि,समाज सिबियारि,फरायसालिमाफोरनि गोरायुं,क’क्राझार फरायसालिमानि बिबुंगिरिफोर आरो फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। हाबाफारियाव क’काझार … Read more

कुमारिकाटा UN एकाडेमियाव दान मोनसेनि गोलोम बोथोर बन्दनि समाव सोलिगासिनो दामजु दामनाइ सोलोंथाइ मावबादा ।

कुमारिकाटा UN एकाडेमि

बाक्सा,14 जुलाइ : तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिकाटा UN एकाडेमिनि  दिथागिरि मनेस्वर बर’ आरो गोरायुं बिरखां नार्जारी बिथांमोननि दैदेननायाव कुमारिकाटा UN एकाडेमियाव फरायसाफोरनो दामजु दामनाइ सोलोंथाइ मावबादा लानानै फोरोंथाइ होगासिनो । गुबैयै बेवहाइ खाम, सिफुं, सेरजा, भाइलिन, आरो हारमुनियाम दामनाइ बायदिखौ फोरोंथाइ होनाइ हाबारिया सोलिगासिनो दं । गोरायुं बिरखां नार्जारीया फोरमायनाइ बायदिब्ला गोलाव सम गोलोम … Read more

सान्दुं गोसानि समाव रानथाबनानै खामानि मावग्रा सुबुंफोरनो जाग्रा आदार रान्नानै होदों समाज सिबियारि नबिन गयारि

Nabin Gayary

बाक्सा, 13 जुलाइ : समाज सिबियारि नबिन गयारिनि सुबुं सिबिथाइ आखु। बाक्सा जिल्लानि सालबारि ओनसोलाव बयजोंबो मिथि जानाय सासे समाज सिबियारि नबिन गयारिआ सिगां समफोराव सालबारि ओनसोलनि गोबां राइजो राजाफोरखौ  हारि-धोरोम फाराग खालामालासे सुखु-दुखु नि समाव आरो दैबानानि खैफोदनि समावबो गोबां खौरां लानानै मदद होबोदों। बेबायदिनो दिनैबो सान्दुं गोसानि समाव रानथाबनानै खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ खौरां … Read more