Bodosa Newspaper

June 21, 2024

डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालियाबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर’नि बिफा बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि 67थि गोथार जोनोम सानखौ फरायसा सान फालिदों ।

डिब्रुगड़ ,31 मार्च : बर’नि बिफा बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि 67थि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै आसाम सोरखारा दिनै गिबि खेब आसाम नाङैनो 31 मार्चखौ “फरायसा सान” महरै फालिनो खावलायनाय लेखा डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालियाबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मुलुग सोलोंसालिनि सिङाव थानाय बड’ बिफाननि नब्लाङाव 67थि बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालिनि Physical Education नि गाहाइ ड० मन्तु बर’वा मासि लानानै सामलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव  गाहाइ आलासि महरै डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालिनि मानाव गेदेर Vice Chancellor प्रफेसर जितेन हाजरिका, थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै History बिफाननि गाहाइ ड० चन्दन कुमार सर्मा, बुंथिगिरि महरै डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालिनि Registrar ड० परमान्द सनवाल आरो Education बिफाननि मानगोनां प्रफेसर प्रबिन कुमार गगै बिथांमोनहा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बराय बिबुंथि होयो ड० प्रतिमा ब्रह्म, लेङाइ बिबुंगोरा बड’ बिफान, हाबाफारियाव बाहागो लायो फारियै ड० बृदुल बसुमतारी, लेङाइ बिबुंगोरा बड’ बिफान, मुस्रिमा मुनमि बर’, लेङाइ बिबुंगोरा बड’ बिफान, टाइ रावनि फोरोंगिरि उदयण बरा, मेदिनि माधब महन, Performing Arts नि बिबुंगोरा तपासी हाजवारी, Applied Geology नि लेङाइ बिबुंगोरा रतमालि बसुमतारी, Chamestry बिफाननि लेङाइ बिबुंगोरा पृथिवीराज काख्लारी, मिसिं रावनि फोरोंगिरि प्रफेसर पबित्र कुमार पेगु आरो दिपटी पेगु, करियान रावनि फोरोंगिरिफोर फारियै की.चुक ली, बिकास आरो पार्क बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि गासै सा 140 निख्रुयबो बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो।

दिनै 31 मार्च बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान।

दतमा,31 मार्च: बहुमनि बर’फोरखौ खौसे खालामनायनि लामा दिन्थिलांनाय बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म आ 1956 माइथायनि 31 मार्च, दिनैनि सानावनो जोनोम मोन्दोंमोन। बड’फानि गोथार जोनम सानखौ बोसोरफ्रोमबो फरायसा सान महरै फालिबोदों दुलाराय बर’ फरायसा आफादा। सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनैबो बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि बान्जायनायाव कक्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरिनि बिथांखौ फबनाय जायगा थुलुंगाफुरियाव सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारिजों फरायसा सानखौ फालिनाय जादों। फरायसा सान फालिनायनि फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बाउनाय, गोजोननि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोनाय आरो मोनसे हान्जा सुरनायखौ मावफुंनाय जायो। फरायसा सान फालिनायनि लोब्बायैनो “बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिजों गेरेमसा बर’ माहारि दानायाव आथिखालनि फरायसुला फरायसुलि आरो माहारिया लानो गोनां बिफाव” आयदानि सायाव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो। गेवलां मेलआव गाहाइ आलासि महरै बाहागो लायो पद्मश्री बान्था मोन्नो हानाय मुंदांखा हाग्रा आरो आवहावा संरैखागिरि जादब पायेंआ। दिनैनि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर’, गाहाइ नेहाथारी खनिन्द्र बसुमतारी, आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, बि टि आरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, रेव रेवा नार्जिहारी, बड’लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि रेजिष्ट्रार ड० सुबुं बसुमतारीआ बाहागो लायो।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Kok govt college

क’क्राझार,05  डिसेम्बर :क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बर’ बिफानजों दाजानाय ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि एबा ट्राष्टनि बानजायनायाव थांनाय 3 डिसेम्बर, 2022 खालारखालि “सेथि ईशान चन्द्र मोसाहारी गोसोखां बिबुंसार” हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। ईशान मोसाहारीनि सावगारियाव बाथिसावनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिजों जागाय जेननाय बे हाबाफारियाव हांख्रायजानाय आलासि,बर’थुनलाइनि लिरगिरि,समाज सिबियारि,फरायसालिमाफोरनि गोरायुं,क’क्राझार फरायसालिमानि बिबुंगिरिफोर आरो फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। हाबाफारियाव क’काझार सोरखारि फारायसालिमानि गोरायुं लोगोसे फोथायफुनजिनि आफादगिरि ड0 बन’बिना ब्रह्मआ गावनि बराय बिबुंथिनि गेजेरजों बयखौबो बरायो आरो बर’लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रिजिष्टार ड0 सुबुं बसुमतारीया बेखेव बिबुंथिखौ लाखियो । बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बर’ थुनलाइनि आगुनि लिरगिरिफोरनि मावलांनाय हाबाफोरनि सोमोन्दै आथिखालाव गुवारै सावरायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ हारि-माहारिफोरनि गेजेराव अरायगोजोर खालामना लाखिनो नाजानांगौ होननानै फोरमायथियो। बे हाबाफारिनिनो फुंखा सुबुं सोनाब बेंगलनि रायग’न्ज मुलुगसोलोंसालिनि फेकालटि अफ आर्टस,कमार्स आरो ल’निडीन,प्रफेसार दिपक कुमार राय बिथाङा “बर’ राव आरो थुनलाइ जौगानायाव सा- बेंगलनि बिफाव आरो बिहोमा’ आयदानि सायाव सावरायो। लोगोसे,ईशान चन्द्र मोसाहारि फोथायफुनजिनि थिखानाय थांखि बादियै क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बर’ बिफानाव बर’ आयदायाव अर्नास लानानै आरिमु जालिया थाखोआव बयनिख्रुयबो बांसिन न’म्बर मोननो हानाय फरायसा थरायना बरनालि मोसाहारिनो बे बोसोरनि “आरिमु जालिया ईशान बान्थाखौबो होनाय जायो । मख’जाथावदि, बर’नि मुंदांखा थुनलाइगिरि ईशान चन्द्र मोसाहारिनि थुनलाइ सोरजि,बेनि सानथौ आरो सानस्रिखौ अराय गोजोरै फोथांना लाखिनाय थांखि आरो नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै थांनाय 8 सेप्टेम्बर, 2022 खालारखालि ईशान चन्द्रमोसाहारी फोथायफुनजि एबा ट्राष्टखौ दानाय जादोंमोन। बै साननि हाबाफारियावनो ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि एबा ट्राष्टनि सोमोन्दैबो फरायसालिमानि बर’ बिफाननि गाहाय लोगोसे बे फोथायफुनजिनि पावार अफ एर्टनी ग’बिन्द बर’आ बयनिसिम गुवारै बुंथिना होयो। बे बिबुंसारनि गासैबो सामलायनाय आरो दैदेननायनि बिबानखौ बानस’नाय क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बर’ बिफाननि लेङाइ बिबुंगिरि गणेश बर’नि साबायखर बावनायजों बे हाबाफारिया थुंगेयो।

तामुलपुर फरायसालिमायाव 36थि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि खुंदों ।

तामुलपुर, 27 अक्टबरः तामुलपुर फरायसालिमाया बोसोरफ्रोमबो खुफुंनाय बायदि देग्लायबो 36 थि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि खुंदोंl बे फरायसा बरायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल खुंनाय जायोl बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो 58 नं तामुलपुर बिधान सभानि MLA जलेन दैमारिया l बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ, माननि आलासि महरै बाहागो लायो गुवाहाटि मुलग सोलोंसालिनि बर’ बिफानि बिबुंगोरा डाः भपेन नारजारिआ, BTC नि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नारजारि, तामुलपुर ओन्सोलनि समाज सिबियारि आरो बे फरायसालिमानि बिबुंगोरा आरो फरायसाफोरा बाहागो लायोl हारिमु मोनाबिलि हाबाफारियाव हांख्रायना लाबोनाय मेथाइ खनगिरि हिमानि बर’ आरो प्रेयान दिपआ मेथाइ रोजाबना दिन्थिफुंगोन। मख’नो गोनांदि, बे फरायसालिमाखौ लुफुंनो एबा जौगाहोनो थाखाय BTC नि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ 2 कौति रां अनसुंथाइ होयो आरो 58 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि MLA जलेन दैमारियाबो 5 लाख रां अनसुनथाइ होयो होनानै मिथिनो मोन्नाय जादोंl

फरायनायाव जोबोद लोरबांब्लाबो नीट आन्जादआव टप सारिआव उथ्रिनानै जाफुसारनाय मोन्नो हादों

NEET Topper Soib Abtab

गोदान दिल्ली, 17अक्टबरः देग्लायनि 2020 बोसोरनि एन इ इ टि एबा नीट आन्जादनि फिथाइखौ फोसावबाय । बे आन्जादनि फिथाइयाव सएब आफताबनि टप सारिआव उथ्रिसारनो हानाया मख’जाथाव जादों । सएब आफताबआ बे आन्जादआव 100 जौखोन्दो नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों आरो बेबादि 100 जौखोन्दो नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हानाय गिबि फरायसा जानो हादों। बिनि सिगां रावबो फरायसाफोरा 100 जौखोन्दो नम्बर मोन्नो हाफेराखैमोन । सएबआ 720 नम्बरनि गेजेराव 720 नम्बर लानो हादों । खौरां बिजोंनिफ्राय मिबथिनो मोननाय समाव एसेबां मोजांद्राय नङामोन आरो गोसो गैयै जोबोद लोरबांमोन । नाथाय उनाव मालायनिफ्राय थुलुंगा मोन्नानै फरायनायाव गोसो होयो आरो नांथाबो। जायनि थाखाय दिनैनि बे नीट आन्जादआव जाफुंसार फिथाइखौ मोन्नो हादों।