Bodosa Newspaper

April 24, 2024

डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालियाबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर’नि बिफा बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि 67थि गोथार जोनोम सानखौ फरायसा सान फालिदों ।

डिब्रुगड़ ,31 मार्च : बर’नि बिफा बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि 67थि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै आसाम सोरखारा दिनै गिबि खेब आसाम नाङैनो 31 मार्चखौ “फरायसा सान” महरै फालिनो खावलायनाय लेखा डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालियाबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मुलुग सोलोंसालिनि सिङाव थानाय बड’ बिफाननि नब्लाङाव 67थि बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै … Read more

गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म त्रासआ 5 थि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बान्थाखौ होनो थाखाय फोसावबाय

बड’सा थान्दै, गसाइगाव, 30 मार्चः गुबुन गुबुन बोसोराव होबोनाय बायदिनो देग्लायबो 2023 गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि 164थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 18 एप्रिलाव  दिल्लियाव खुंफुंनो लानाय मोनसे हाबाफारियाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म त्रासआ 5थि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बान्थाखौ होनो थाखाय मोनसे जुरि बर्टनि सायख’नायजों होनो फोसावबाय। मिथिनो मोनाय बायदिब्ला, … Read more

दिनै 31 मार्च बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान।

दतमा,31 मार्च: बहुमनि बर’फोरखौ खौसे खालामनायनि लामा दिन्थिलांनाय बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म आ 1956 माइथायनि 31 मार्च, दिनैनि सानावनो जोनोम मोन्दोंमोन। बड’फानि गोथार जोनम सानखौ बोसोरफ्रोमबो फरायसा सान महरै फालिबोदों दुलाराय बर’ फरायसा आफादा। सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनैबो बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि बान्जायनायाव कक्राझार जिल्लानि … Read more

श्रीरामपुरआव फिन दाव ब्रइलारजों आबुं गं 10 बलेर पिकआप भेनखौ सिमलतापु पुलिसआ हमदों।

श्रीरामपुर 30 मार्च: राइज्योनि जुनात फिसिनाय बिफाननि होबथानायनि उनावबो आसाम-सोनाब बंग सिमनाजों आइन बेरेखायै दाव ब्रइलार फालांगिया सोलिगासिनो दङ। आसामयाव गुबुन राइज्योनिफ्राय दाव ब्रइलार लाबोनायखौ होबथानायनि उनावनो आइन बेरेखायै दाव फालांगि खालामनायाव सिन्दिकेट हान्जाया सांग्रां जादों। हरनि समाव सिन्दिकेट हान्जाया माहारियारि राजा लामानि सोलायै गामियारि लामाजों गोबां रां लानानै दाव ब्रइलार रोगानाय गारिफोरखौ आसामाव हाबहोनायनि … Read more

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

गरेस्वर 29,डीसेम्बर : आसामनि सिङाव थानाय बिटिआर हालामनि सोरगिदिं समायना मिथिंगानि आवहावा, बिफां लाइफां, जिरि जिरि बोहैनाय दैसाजों बुंफबनाय दाबसे समायना जायगा “बगामाति” लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै तुरिस्त खुंथायनिफ्राय अफिसियेलि बेखेवनानै होबाय। बिटिआर हालामनि भुटान हाजोनि समायना रमायना मिथिंगा महरजों बुंफबनाय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरखौ खुंथाया तुरिस्त बिफानाव सोनानै लाबाय आरो दिनै बिटिआराव थानाय … Read more

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

मुसलपुर ,18 डिसेम्बर : दिनै Bodo Ex Volunteer Force For Bodoland Movement आफादआ बागसा जिलानि मुसलपुर जुनियर बेसिक गुदि फरायसालिनि नब्लांआव मोनसे मेलनि गेजेरजों‌ All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होनानै मिरु आफादखौ दाफुंबाय। ककराझार जिलानि डलिन ब्रह्मखौ आफादनि आफादगिरि, बागसानि सिन्तु बसुमतारिखौ गाहाइ नेहाथारिनि बिबान होनानै आसामनि गुबुन गुबुन जिलाखौ लानानै गोदान मिरु … Read more

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Kok govt college

क’क्राझार,05  डिसेम्बर :क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बर’ बिफानजों दाजानाय ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि एबा ट्राष्टनि बानजायनायाव थांनाय 3 डिसेम्बर, 2022 खालारखालि “सेथि ईशान चन्द्र मोसाहारी गोसोखां बिबुंसार” हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। ईशान मोसाहारीनि सावगारियाव बाथिसावनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिजों जागाय जेननाय बे हाबाफारियाव हांख्रायजानाय आलासि,बर’थुनलाइनि लिरगिरि,समाज सिबियारि,फरायसालिमाफोरनि गोरायुं,क’क्राझार फरायसालिमानि बिबुंगिरिफोर आरो फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। हाबाफारियाव क’काझार … Read more

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

अमब्रिका नार्जारी 2

चट्टिसगड़, 4 नभेम्बर : चट्टिसगड़ राइज्योनि बिलासपुरआव थांनाय 29 अक्टबरनिफ्राय 31 अक्टबरसिम खुंजानाय नैथि नेसनेल अपेन आन्डार-23 एथलेटिक्स सेम्पियनशिप 2022 आव बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारिआ सिल्भार मेडेल देरहानानै गोग्गानाय लाबोनो हादों। चिरां जिल्लानि बर’बाजार सिलबारि गामिनि थागिबि हंला नार्जारी आरो बिमा जावले नार्जारीनि फिसाजो अमब्रिका नार्जारीआ बे हादरनां थाखोनि बादायलायनायाव गोलाव बारनाय एबा लं जाम्प … Read more

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Ushna Basumatary

कक्राझार, 31 अक्टबर : बर’ लाइमोनफोरनि गेजेराव गेलेनाय,मोसानाय, मेथाइ रोजोबनायनि अनगायैबो बायदि बायदि बिथिंफोराव गाव गावनि रोंगौथिफोरखौ दिनथिफुंनानै गावखौ सिनायथि जाबोनाय नुनो मोनबोगासिनो दं। बे बायदिनो कक्राझाराव जिल्लानि सिङाव थानाय खासिबारि गामिनि थागिबि बिफा प्रहलाद बसुमतारि आरो बिमा सरमिला बसुमतारिनि 19 बोसोर बैसोनि फिसाजो उस्ना बसुमतारिआ गुवाहाटिनि Rukmininagar Auditorium आव थांनाय 22,23,24 आरो 25 अक्टबराव … Read more

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

630301355430080

तामुलपुर, 30 अक्टबर : दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै तामुलपुर जिलानि मठंगाफुरियाव खुंफुंनाय जायो। फुंनि समावनो ड० लिलाधर ब्रह्मनि मुसुखाखौ बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ बेखेवनानै होयो, बिनि उनावनो फुंनि आर’ज, दुलाराइ बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव ड० लिलाधर ब्रह्मनि मुङाव सेबखांनाय ‘संदानगिरि’ मुंनि बिजाबखौ बेखेवनानै होयो पद्मश्री बान्था मोनगिरि ड० … Read more