Bodosa Newspaper

July 15, 2024

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

बाक्सा,28 जुलाइ: दानफायनायनि अनगायै जेबो राहा गैया जादों आबादारिया। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंयाव थानाय मातलिज’रा गामिनि नारें आबाद मावग्राफोरा गोबां दुखु जारलानि गेजेरजों नारें आबादखौ मावदोंब्लाबो बेसेन खमनि थाखाय दुखु मोन्नाय फोरमायदों। सरकारा नारें फिथाइखौ ल’न्डनाव दैथाय हरनायनि खोथा होदोंमोनब्लाबो बेसेन खमनि थाखाय नारें आबाद मावग्राफोरा गनायथिना लायाखै। जायनि जाहोनाव आबाद मावनाय नारेंफोरखौ साप्लाय हरनो हायाखै। साप्लाइ हरनो हायैनि थाखाय नारें आबाद मावनाय 7 बिघा हायाव नारेंफोरा मोननानै सेवलांनो हमदों होन्नानै आबादारिफोरा फोरमायो। बाजाराव लांब्लाबो खालिबोल’ थेला फाराखौल’ हरगानाय जायो आरो नारें फिथाइनि बेसेना खम जानायनि थाखायनो नारें बिफांफोरखौ दाम्फायाबा जेबो राहा गैलिया होन्नानै आबादारिफोरा दुखुजों फोरमायो।

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

कक्राझार जिल्लानि सालाकाटि पुलिस आउट पस्टनि सिङाव थानाय 3 नं नयासाराआव थांनाय मंगलबारआव सासे 65 बोसोर बैसोनि बोराय सुबुङा 16 बोसोर बैसोनि उन्दै  बेंगुरा हिन्जावसाखौ जिनाहारी खालामनायनि अजद सिखांदों। अजद होनाय बादिब्ला जिनाहारी खालामग्रा लम्फट सुबुङा ना फिसिनायनि खाबु लानानै नखराव रावबो गोयै समाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारी खालामो। जिनाहारी खालामग्रा 65 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ धुबुरी जिल्लानि सापरपालपारा गामिनि नगेन दास होन्ना सिनायथिदों। मखनो गोनांदि ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा सालाकाटि पुलिस आउट पस्टआव जाथायनि दायनिगिरिखौ गथायना होनायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा मोनसे गसर थिसनो होन्ना मिथिनो मोन्नाय जादों। ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा 65 बोसोर बैसोनि सुबुङा बेबायदि मुगैथाव खामानि मावनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो आयेन बायदियै साजा होनांगौ होन्ना गोख्रों दाबि दैखाङो।

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

आसामनि बक्सार लाभलिना बरगहाइआ दिनै जालांनाय अलिम्पिकनि  69 किलग्राम थाखोनि बिक्सं बादायलायनायाव जार्मानिनि नेदाइन एपटेजखौ 3-2 पइन्टनि फारागथियाव फेजेन्नानै क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय।

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

गसाइगाव महकुमानि सापकाता पुलिस थानानि 1 नं पलासगुरि गामियाव सापकाता पुलिस थानानि बिबानगिरि मजिबर रहमानआ सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांनो हायो। जेबो रोखोमनि फोरमान बिलाइ गैया लासेनो आयेन बेरेखायै सोनाब बंगनिफ्राय मोसौफोरखौ लाबोदोंमोन। बोखांनो हानाय मोसौफोरनि बेसेना 5 लाख रांनि बांसिन जागोन होन्नानै पुलिसआ फोरमायो।

बाक्साआव आबादारिफोरा गोरान आबाद फोथाराव दै लांनो दैसायाव बान्दो थेदों।

सावननि फोथाराव राज्योनाङैनो आबादारिफोरा मुखुब जानानै थानाय समनि गेजेरावनो बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओन्सोलिन माखासे आबादारिफोरा आबाद मावनो दैनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय पाग्लादिया दैसायाव बान्दो थेनो गोनां जादों। गाहाम दै रानसारथायनि बिथांखिनि आंखालाव बे ओन्सोलनि राइजो राजाफोरा बेबायदि बान्दो थेनानै आबाद फोथाराव दै जगायनो गोनां जादों। दैसायाव अन्थाइ बिफां दालाइ बायदि बाहायनानै खमैबो 12 रोजा बिघा आबाद हायाव गोलाव समनिफ्राय दै जगायबोदों। मखनो गोनांदि हादोर उदांस्रि मोन्नायनि सिगां समनिफ्रायनो 3 नं उत्तरकुसिनि पाग्लादिया ग्रुप जाम्फै बान्दो कमिटिआ सबुनखाता ओन्सोलनि खमैबो 5 रोजानिबो बांसिन नखर आरो 900 आबादारिफोरनि लोंग्रा दैजों लोगोसे 12 रोजा बिघा आबाद हायाव दै जगायनो थाखाय गावआरि रां बाहायनानै बोसोरनि मोनफ्रोमबो दानावनो पाग्लादिया दैसायाव बान्दो थेबोदों।

बाक्सा जिल्लानि सुबनखातायाव राइजो-राजाफोरा थिनानै दोन्नाय रांखौ बाहायनानै लामाखौ फोसाबदों

सरकारि बिथांखिखौ नेया लासेनो गावआरि रां बाहायनानै राइजो-राजाफोरा लामा फोसाबनो खौसेयै ओंखारबोदों। बाक्सा जिल्लानि बरमा बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय सुबनखातायाव राइजो-राजाफोरा सुबनखातानिफ्राय बिजगाव जानानै उत्तरकुसिसिम थांग्रा लामाखौ दिनै गावआरि रां बाहायनानै फोसाबदों।  बे ओन्सोलाव सरकारनि मोनसेबो बिथांखिफोरा सौहैयाव राइजो-राजाफोरा बेबायदि हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। बि टि सि सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम गोबां खेब खावलायहरदोंमोनब्लाबो सरकारा बेनि फार्से जेबो राहा लायैनि जाउनाव दिनै राइजो-राजाफोरा बेबायदा हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों।

आसाम आरो सोनाब बंग सिमा ओनसोलाव थानाय संकस दैनि दालांयाव दिनै भारतीय’ सेनाया स्वरनिम बिजय दिवस फालिदों।

1971 मायथायाव पाकिस्तान हादरनिफ्राय सानजा पाकिस्तानआ आलादायै गावस्रानानै बांलादेश महरै आलादा हादर दानायाव भारत आरो पाकिस्तान नि गेजेराव गिलु बालु दावहा जादोंमोन आरो बे दावहायाव भारत हादरा देरहासात जानो हादोंमोन। पाकिस्ताननिफ्राय बांलादेशखौ उदांस्रि खालामनायाव भारतीय सेनाआ थोजासे बिहोमा होदोंमोन आरो दावहायाव बारसोमदोंमोन आरो देरहासात जानो हादोंमोन। बे देरहासातनाय सान आ दिनै 50 बोसोर जाबाय बेखौ सोमोनदो लाखिनानैनो दिनै भारतीय सेना आ सरमिं बिजय मासाल दिवश फालिदों। बे स्वरनिम बिजय मासा खौ थांनाय 2020 मायथाइनि दिसेमबर दानाव दिलीआव नरेद्र मदी बिथांआ जागायजेनदोंमोन। बेबायदि बे सरमिं बिजय मासालखौ सा सानजा भारतनि मेगालयनि तुरासिम जात्रा खालामनायाव दिनै आसाम आरो सोनाब बंगनि सिमा ओनसोलाव मोननाय लोगो लोगो गाजा गोमजा बरायदों। आसाम आरो सोनाब बंग सिमायाव थानाय संकस दैमानि दालांयाव दिनै 12 रिंगायाव मोनफैनाय लोगो लोगो दिनै भारतीय सेनाजों लोगोसे कक्राझार जिला बिफाना सोनाब बंग सेनानिफ्राय स्वरनिम बिजय मासालखौ आजावना लायो। भारतीय सेनाफोरनि दामजुजों गाजा गोमजायै मासालखौ बरायो आरो सिमा ओनसोलाव रंजानाय फोरबोनि थासारि सोमजियो। भारतीय सेना 51 st नि बानजायनायाव सरमिं बिजय मासालखौ सा सानजा ओनसोल मेगालयनि तुरासिम जात्रा खालामनाय जागोन आरो बेनिफ्राय मेगालय हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव लांखांनायनि उनाव आसामनि गुवाहातीसिम फिन लाबोफिननाय जागोन ।

दुखुथिया निखावरि नखरा देहा फाहामथायनि थाखाय सुबुं अनफावरि राइजो-राजाफोरनिसिम मदद हांख्रायहरदों।

 कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महखुम्मानि सिमलागुरि गामिनि थागिबि प्रदिप ब्रह्मनि फिसाजो लक्ष्मी ब्रह्मआ माखासे साननिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों गोग्लैनानै दं। दुखुथिया निखावरि नखरा गाहाम फाहामथाय होनो थाखाय रांखान्थियारि हालाय हाफाय जानांदों। खाथिनि गसाइगाव RNB देहा फाहामसालिआव लक्ष्मी ब्रह्मखौ थिसनदोंमोनब्लाबो गोब्राब लोमजानायनि थाखाय बेयाव फाहामनो हायैयाव कक्राझार MRM देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो  गोनां जाहैयो  होननानै बिफाया खोरांआव फोरमायना होदों। गाहाम फाहामथाय होनो थाखाय रांखानथिनि गोनांथि जानानै दं। बेनिखायनो लक्ष्मी बृरह्मखौ गाहाम देहायाव लाबोनायाव मदद होयो बेनि थाखाय बिफा प्रदिप ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों हेफाजाब आरो मददनि थाखाय सुबुं अनसायगिरि रायजो राजाफोर आरो आसाम  सरखारनिसिमबो बिथांआ आरज खालामहरदों। गोसो गुदुं सुबुंफोरा बिफा प्रदिप ब्रह्मनि UCO BANK नि  A/C no. 26480110051856, IFSC- UCBA0002648 आव राङारि अनसुंथाय हरनो हागो लोगोसे 9957106579 आव सुलु लानो हागोन।