July 28, 2022

बाक्सा,28 जुलाइ: दानफायनायनि अनगायै जेबो राहा गैया जादों आबादारिया। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंयाव थानाय मातलिज’रा गामिनि नारें आबाद मावग्राफोरा ...

Read More
July 28, 2021

कक्राझार जिल्लानि सालाकाटि पुलिस आउट पस्टनि सिङाव थानाय 3 नं नयासाराआव थांनाय मंगलबारआव सासे 65 बोसोर बैसोनि बोराय सुबुङा 16 ...

Read More
July 27, 2021

आसामनि बक्सार लाभलिना बरगहाइआ दिनै जालांनाय अलिम्पिकनि  69 किलग्राम थाखोनि बिक्सं बादायलायनायाव जार्मानिनि नेदाइन एपटेजखौ 3-2 पइन्टनि फारागथियाव फेजेन्नानै क्वार्टार ...

Read More
July 27, 2021

गसाइगाव महकुमानि सापकाता पुलिस थानानि 1 नं पलासगुरि गामियाव सापकाता पुलिस थानानि बिबानगिरि मजिबर रहमानआ सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गासै ...

Read More
July 27, 2021

सावननि फोथाराव राज्योनाङैनो आबादारिफोरा मुखुब जानानै थानाय समनि गेजेरावनो बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओन्सोलिन माखासे आबादारिफोरा आबाद मावनो दैनि आंखालखौ ...

Read More
July 27, 2021

सरकारि बिथांखिखौ नेया लासेनो गावआरि रां बाहायनानै राइजो-राजाफोरा लामा फोसाबनो खौसेयै ओंखारबोदों। बाक्सा जिल्लानि बरमा बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय ...

Read More