Bodosa Newspaper

July 15, 2024

डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालियाबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर’नि बिफा बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि 67थि गोथार जोनोम सानखौ फरायसा सान फालिदों ।

डिब्रुगड़ ,31 मार्च : बर’नि बिफा बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि 67थि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै आसाम सोरखारा दिनै गिबि खेब आसाम नाङैनो 31 मार्चखौ “फरायसा सान” महरै फालिनो खावलायनाय लेखा डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालियाबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मुलुग सोलोंसालिनि सिङाव थानाय बड’ बिफाननि नब्लाङाव 67थि बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालिनि Physical Education नि गाहाइ ड० मन्तु बर’वा मासि लानानै सामलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव  गाहाइ आलासि महरै डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालिनि मानाव गेदेर Vice Chancellor प्रफेसर जितेन हाजरिका, थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै History बिफाननि गाहाइ ड० चन्दन कुमार सर्मा, बुंथिगिरि महरै डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालिनि Registrar ड० परमान्द सनवाल आरो Education बिफाननि मानगोनां प्रफेसर प्रबिन कुमार गगै बिथांमोनहा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बराय बिबुंथि होयो ड० प्रतिमा ब्रह्म, लेङाइ बिबुंगोरा बड’ बिफान, हाबाफारियाव बाहागो लायो फारियै ड० बृदुल बसुमतारी, लेङाइ बिबुंगोरा बड’ बिफान, मुस्रिमा मुनमि बर’, लेङाइ बिबुंगोरा बड’ बिफान, टाइ रावनि फोरोंगिरि उदयण बरा, मेदिनि माधब महन, Performing Arts नि बिबुंगोरा तपासी हाजवारी, Applied Geology नि लेङाइ बिबुंगोरा रतमालि बसुमतारी, Chamestry बिफाननि लेङाइ बिबुंगोरा पृथिवीराज काख्लारी, मिसिं रावनि फोरोंगिरि प्रफेसर पबित्र कुमार पेगु आरो दिपटी पेगु, करियान रावनि फोरोंगिरिफोर फारियै की.चुक ली, बिकास आरो पार्क बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि गासै सा 140 निख्रुयबो बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो।

गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म त्रासआ 5 थि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बान्थाखौ होनो थाखाय फोसावबाय

बड’सा थान्दै, गसाइगाव, 30 मार्चः गुबुन गुबुन बोसोराव होबोनाय बायदिनो देग्लायबो 2023 गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि 164थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 18 एप्रिलाव  दिल्लियाव खुंफुंनो लानाय मोनसे हाबाफारियाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म त्रासआ 5थि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बान्थाखौ होनो थाखाय मोनसे जुरि बर्टनि सायख’नायजों होनो फोसावबाय। मिथिनो मोनाय बायदिब्ला, देग्लायनि बे बान्थाखौ मोननो हादों परेश मेन अफ इनडिया पद्माश्री जादब मलाय बायेंआ। बिथाङा सासे समाजनि थाखै नांथाबनानै समाजनि जानानै अराय मोजां खामानि मावग्रा सुबुं बिथाङा समाजनि जानानै आराय सम हाबा मावो। बिथाङा मुलुगनांआरि दरबाराव मिथिसार जानाय सासे सुबुं। बिथांखौ सासे बान्था मोनगिरि महरै मोननो हादों बेखौ गोर्बोजों गोजोनाय फोरमायदों गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म त्रासनि आफादगिरि एबा गथ’सा बान्था मोनगिरि ड० अजित बर’आ। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैगोन भारतनि मिनिस्थार अब  ट्रायबेल एफेयारस श्री अर्जुन मुन्दा, बि टि आरनि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’, आसामनि मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, राइज्यो सभानि एम पि रोनगोरा नार्जारीजों लोगोसे गोबां मेलेमजि सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होनानै खौरां मेल गेजेरजों ड० आजित बर’ आ फोरमायदों । लोगोसे बे हाबाफारियाव गासैबो हौवा माहारिखौ गामसा आरनाइ आरो होनजाव माहारिखौ गाबगोनां दख’ना गानना थांनो थाखै बिथाङा बयखौबो गुरैयै खावलायहरो।

दिनै 31 मार्च बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान।

दतमा,31 मार्च: बहुमनि बर’फोरखौ खौसे खालामनायनि लामा दिन्थिलांनाय बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म आ 1956 माइथायनि 31 मार्च, दिनैनि सानावनो जोनोम मोन्दोंमोन। बड’फानि गोथार जोनम सानखौ बोसोरफ्रोमबो फरायसा सान महरै फालिबोदों दुलाराय बर’ फरायसा आफादा। सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनैबो बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि बान्जायनायाव कक्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरिनि बिथांखौ फबनाय जायगा थुलुंगाफुरियाव सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारिजों फरायसा सानखौ फालिनाय जादों। फरायसा सान फालिनायनि फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बाउनाय, गोजोननि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोनाय आरो मोनसे हान्जा सुरनायखौ मावफुंनाय जायो। फरायसा सान फालिनायनि लोब्बायैनो “बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिजों गेरेमसा बर’ माहारि दानायाव आथिखालनि फरायसुला फरायसुलि आरो माहारिया लानो गोनां बिफाव” आयदानि सायाव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो। गेवलां मेलआव गाहाइ आलासि महरै बाहागो लायो पद्मश्री बान्था मोन्नो हानाय मुंदांखा हाग्रा आरो आवहावा संरैखागिरि जादब पायेंआ। दिनैनि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर’, गाहाइ नेहाथारी खनिन्द्र बसुमतारी, आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, बि टि आरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, रेव रेवा नार्जिहारी, बड’लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि रेजिष्ट्रार ड० सुबुं बसुमतारीआ बाहागो लायो।

श्रीरामपुरआव फिन दाव ब्रइलारजों आबुं गं 10 बलेर पिकआप भेनखौ सिमलतापु पुलिसआ हमदों।

श्रीरामपुर 30 मार्च: राइज्योनि जुनात फिसिनाय बिफाननि होबथानायनि उनावबो आसाम-सोनाब बंग सिमनाजों आइन बेरेखायै दाव ब्रइलार फालांगिया सोलिगासिनो दङ। आसामयाव गुबुन राइज्योनिफ्राय दाव ब्रइलार लाबोनायखौ होबथानायनि उनावनो आइन बेरेखायै दाव फालांगि खालामनायाव सिन्दिकेट हान्जाया सांग्रां जादों। हरनि समाव सिन्दिकेट हान्जाया माहारियारि राजा लामानि सोलायै गामियारि लामाजों गोबां रां लानानै दाव ब्रइलार रोगानाय गारिफोरखौ आसामाव हाबहोनायनि राहा लायो। बेबायदिनो थांनाय हरनि समावबो सोनाब बंगनिफ्राय आइन बेरेखायै दाव ब्रइलारखौ आसामाव लाबोनाय गासै गं 10 बलेर पिकआप भेनखौ सिमलतापु पुलिसआ आसाम-सोनाब बंग सिमनानि श्रीरामपुरयाव हमनो हायो। आसाम-सोनाब बंग सिमनानि गामि ओन्सोलजों आइन बेरेखायै दाव ब्रइलार रोगानाय AS 16 AC 4220, AS 26 C 9736, AS 15 C 6609, AS 1 HC 0196, AS 01 HC 6375, AS 16 AC 3791, AS 16 C 6550, AS 1 AC 6373, AS 16 AC 4243, AS 26 C 8211 नम्बरनि बलेर पिकआप भेनखौ सिमलतापु पुलिसआ हमनो हायो।

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

गरेस्वर 29,डीसेम्बर : आसामनि सिङाव थानाय बिटिआर हालामनि सोरगिदिं समायना मिथिंगानि आवहावा, बिफां लाइफां, जिरि जिरि बोहैनाय दैसाजों बुंफबनाय दाबसे समायना जायगा “बगामाति” लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै तुरिस्त खुंथायनिफ्राय अफिसियेलि बेखेवनानै होबाय। बिटिआर हालामनि भुटान हाजोनि समायना रमायना मिथिंगा महरजों बुंफबनाय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरखौ खुंथाया तुरिस्त बिफानाव सोनानै लाबाय आरो दिनै बिटिआराव थानाय गंफ्रोमबो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरनिफ्राय सोरखारा खेन्दा बुथुमनो हानाय जाबाय। अदेबानि लावखार जाग्रा थावनिफोरखौ हाथाय महलफोरबादि ठेन्दार होनानै सोरखारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरनिफ्राय रिभिनिउ बुथुमो। बागामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाबो बिदिनो दिनै सोरखारनि खान्थि बादियै ठेन्दार होनानै सोरखारनो खेन्दा होनांगौ। बेनिथाखायनो खुंथायनिफ्राय दिनै बिटिसि तुरिजिम बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धर्म नारायन दासा  सोरखारि भाबै बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवनानै होयो आरो आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो मुंदांखा बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ लावखार ओंखाम जानो फैनायफोरा जेबो जेंनायाव गोग्लैयै बादि साखोन सिखोन खालामनानै सामलाय लांनो दावराइझार इकु तुरिजिम एनजियनो बिबान गथायो।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

मुसलपुर ,18 डिसेम्बर : दिनै Bodo Ex Volunteer Force For Bodoland Movement आफादआ बागसा जिलानि मुसलपुर जुनियर बेसिक गुदि फरायसालिनि नब्लांआव मोनसे मेलनि गेजेरजों‌ All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होनानै मिरु आफादखौ दाफुंबाय। ककराझार जिलानि डलिन ब्रह्मखौ आफादनि आफादगिरि, बागसानि सिन्तु बसुमतारिखौ गाहाइ नेहाथारिनि बिबान होनानै आसामनि गुबुन गुबुन जिलाखौ लानानै गोदान मिरु आफादखौ दाफुंना लानाय जायो। बर’नि थामान्था रैखाथिखौ खौसेथिखौ फोथांना लाखिनाय थांखिखौ लानानै बे बड’लेण्ड सोमावसारारि आफादखौ दानाय जादों आरो बे बड’लेण्ड सोमावसारारि आफादा अहिंसा खान्थिनि गेजेरजों सुबुं सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बड’लेण्ड मोनागौ मानि सोमावसारलांबाय थागोन होनना गोदानै दाजानाय आफादगिरि डलिन ब्रह्मआ मोनथि होदों।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Kok govt college

क’क्राझार,05  डिसेम्बर :क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बर’ बिफानजों दाजानाय ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि एबा ट्राष्टनि बानजायनायाव थांनाय 3 डिसेम्बर, 2022 खालारखालि “सेथि ईशान चन्द्र मोसाहारी गोसोखां बिबुंसार” हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। ईशान मोसाहारीनि सावगारियाव बाथिसावनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिजों जागाय जेननाय बे हाबाफारियाव हांख्रायजानाय आलासि,बर’थुनलाइनि लिरगिरि,समाज सिबियारि,फरायसालिमाफोरनि गोरायुं,क’क्राझार फरायसालिमानि बिबुंगिरिफोर आरो फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। हाबाफारियाव क’काझार सोरखारि फारायसालिमानि गोरायुं लोगोसे फोथायफुनजिनि आफादगिरि ड0 बन’बिना ब्रह्मआ गावनि बराय बिबुंथिनि गेजेरजों बयखौबो बरायो आरो बर’लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रिजिष्टार ड0 सुबुं बसुमतारीया बेखेव बिबुंथिखौ लाखियो । बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बर’ थुनलाइनि आगुनि लिरगिरिफोरनि मावलांनाय हाबाफोरनि सोमोन्दै आथिखालाव गुवारै सावरायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ हारि-माहारिफोरनि गेजेराव अरायगोजोर खालामना लाखिनो नाजानांगौ होननानै फोरमायथियो। बे हाबाफारिनिनो फुंखा सुबुं सोनाब बेंगलनि रायग’न्ज मुलुगसोलोंसालिनि फेकालटि अफ आर्टस,कमार्स आरो ल’निडीन,प्रफेसार दिपक कुमार राय बिथाङा “बर’ राव आरो थुनलाइ जौगानायाव सा- बेंगलनि बिफाव आरो बिहोमा’ आयदानि सायाव सावरायो। लोगोसे,ईशान चन्द्र मोसाहारि फोथायफुनजिनि थिखानाय थांखि बादियै क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बर’ बिफानाव बर’ आयदायाव अर्नास लानानै आरिमु जालिया थाखोआव बयनिख्रुयबो बांसिन न’म्बर मोननो हानाय फरायसा थरायना बरनालि मोसाहारिनो बे बोसोरनि “आरिमु जालिया ईशान बान्थाखौबो होनाय जायो । मख’जाथावदि, बर’नि मुंदांखा थुनलाइगिरि ईशान चन्द्र मोसाहारिनि थुनलाइ सोरजि,बेनि सानथौ आरो सानस्रिखौ अराय गोजोरै फोथांना लाखिनाय थांखि आरो नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै थांनाय 8 सेप्टेम्बर, 2022 खालारखालि ईशान चन्द्रमोसाहारी फोथायफुनजि एबा ट्राष्टखौ दानाय जादोंमोन। बै साननि हाबाफारियावनो ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि एबा ट्राष्टनि सोमोन्दैबो फरायसालिमानि बर’ बिफाननि गाहाय लोगोसे बे फोथायफुनजिनि पावार अफ एर्टनी ग’बिन्द बर’आ बयनिसिम गुवारै बुंथिना होयो। बे बिबुंसारनि गासैबो सामलायनाय आरो दैदेननायनि बिबानखौ बानस’नाय क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बर’ बिफाननि लेङाइ बिबुंगिरि गणेश बर’नि साबायखर बावनायजों बे हाबाफारिया थुंगेयो।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Ushna Basumatary

कक्राझार, 31 अक्टबर : बर’ लाइमोनफोरनि गेजेराव गेलेनाय,मोसानाय, मेथाइ रोजोबनायनि अनगायैबो बायदि बायदि बिथिंफोराव गाव गावनि रोंगौथिफोरखौ दिनथिफुंनानै गावखौ सिनायथि जाबोनाय नुनो मोनबोगासिनो दं। बे बायदिनो कक्राझाराव जिल्लानि सिङाव थानाय खासिबारि गामिनि थागिबि बिफा प्रहलाद बसुमतारि आरो बिमा सरमिला बसुमतारिनि 19 बोसोर बैसोनि फिसाजो उस्ना बसुमतारिआ गुवाहाटिनि Rukmininagar Auditorium आव थांनाय 22,23,24 आरो 25 अक्टबराव The Youth Organization of Performing Arts नि बानजायनायाव सानब्रैनि हाबाफारि लाना खुंजानाय GRAND ASSAM 2022 मोनसे पेसन दिथ्निफुंनाय बादायनायाव देराहाना GRAND MISS ASSAM EMINENT 2022 बिमुंखौ मोननो हायो । आथिखालाव पेसन दिन्थिपुंनायाबो गावखौ मोनसे गोजौ जांख्लासिम लांनो हानायनि मोनसे लामा जानायखौ जों नुनो मोनो । मखनो गोनांदि उस्ना बसुमतारिआ आथिकालाव कक्राझारनि CIT  फरायसालिमायाव B.Tech फरायगासिनो दं । लिरनाय फरायनायजों लोगोसे गुबुन आयदायाव बाहागो लानानै पेसन दिन्थिफुंनाय बादायनायाव देरहाना उस्ना बसुमतारिआ बिमा बिफा आरो ओनसोलजों लोगोसे गोग्गानाय आरो गोजोन्थाव रादाब लाबोनो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

630301355430080

तामुलपुर, 30 अक्टबर : दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै तामुलपुर जिलानि मठंगाफुरियाव खुंफुंनाय जायो। फुंनि समावनो ड० लिलाधर ब्रह्मनि मुसुखाखौ बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ बेखेवनानै होयो, बिनि उनावनो फुंनि आर’ज, दुलाराइ बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव ड० लिलाधर ब्रह्मनि मुङाव सेबखांनाय ‘संदानगिरि’ मुंनि बिजाबखौ बेखेवनानै होयो पद्मश्री बान्था मोनगिरि ड० मंगलसिं हाजवारिया, बानजाय आफादा ड० लिलाधर ब्रह्मनि आबुं जिउ-खारि मुंनि सेबखांनाय बिजाबखौ बेखेवनानै होयो दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आथिखालनि मावफुं सोद्रोमा खगेन रामसियारिया । बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, बिटिसिनि सोद्रोमा हेमेन्त कुमार राभा, दुलाराइ बाथौ गौथुमनि गाहाइ नेहाथारि गनेस दैमारि आरो गोबां बाथौ आफादनि दैदेनगिरि आरो सिबियारि फोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। मख’नो गोनांदि दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि म लिलाधर ब्रह्मआ गोबाव सम जब्रायाव गोग्लैना थाखांनायनि उनाव थांनाय 21 आगस्तआव रुंसारि जानांदोंमोन। थुनलाइ, हारिमुखौ लाफाना बायदि बायदि बिथिंआव खामानि मावलांनायनि उनावबो ड० लिलाधर ब्रह्म बिथांआ बाथौ संदानगिरि महरै गोलाव सम खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायखौ दुलाराइ बाथौ गौथुमनि गाहाइ नेहाथारि गनेस दैमारि बिथांआ बर’ समाजनि सुख’ हायै खहा जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

Ex MLA Karendra Basumatary

अदालगुरि,29 अक्टबर : थांनाय गोलाव सम बर’ हारिनि थामोन्था रैखाथि हारि सिबिनाय समाज फोसाबनायजों लोगोसे गावखौ बावसोमनानै खामानि मावबोनाय मोनसे समनि दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि बारग’ गाहाइ आफादगिरि आरो पानेरि बिधान सभा बियाब जों लोगोसे माजबात बियाबनिफ्राय खन्थाम एम एल ए जानो हानाय करेन्द्र बसुमतारिनि सारादुखौ फैगौ नबेम्बर दाननि 10 खालाराव मिरु एबसु नखरनि सुबुंफोर आरो बान्जाय आफाद जथायै लोगो नांनानै रौता सहरनि साखाथियाव थानाय जे बि हागजेर मेमरियेल फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंगोन। बै सानखालि बयखौबो बाहागो लानानै रुंसारिनि मुसुखायाव बिबार बारनैसो बावनायजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरखौ मददथि होफैनो थाखाय खावलायहरदों दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि गाहाइ आफादगिरि बिथां दिपेन बर’ आ।