Bodosa Newspaper

June 21, 2024

दिनै 31 मार्च बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान।

दतमा,31 मार्च: बहुमनि बर’फोरखौ खौसे खालामनायनि लामा दिन्थिलांनाय बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म आ 1956 माइथायनि 31 मार्च, दिनैनि सानावनो जोनोम मोन्दोंमोन। बड’फानि गोथार जोनम सानखौ बोसोरफ्रोमबो फरायसा सान महरै फालिबोदों दुलाराय बर’ फरायसा आफादा। सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनैबो बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि बान्जायनायाव कक्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरिनि बिथांखौ फबनाय जायगा थुलुंगाफुरियाव सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारिजों फरायसा सानखौ फालिनाय जादों। फरायसा सान फालिनायनि फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बाउनाय, गोजोननि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोनाय आरो मोनसे हान्जा सुरनायखौ मावफुंनाय जायो। फरायसा सान फालिनायनि लोब्बायैनो “बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिजों गेरेमसा बर’ माहारि दानायाव आथिखालनि फरायसुला फरायसुलि आरो माहारिया लानो गोनां बिफाव” आयदानि सायाव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो। गेवलां मेलआव गाहाइ आलासि महरै बाहागो लायो पद्मश्री बान्था मोन्नो हानाय मुंदांखा हाग्रा आरो आवहावा संरैखागिरि जादब पायेंआ। दिनैनि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर’, गाहाइ नेहाथारी खनिन्द्र बसुमतारी, आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, बि टि आरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, रेव रेवा नार्जिहारी, बड’लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि रेजिष्ट्रार ड० सुबुं बसुमतारीआ बाहागो लायो।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

630301355430080

तामुलपुर, 30 अक्टबर : दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै तामुलपुर जिलानि मठंगाफुरियाव खुंफुंनाय जायो। फुंनि समावनो ड० लिलाधर ब्रह्मनि मुसुखाखौ बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ बेखेवनानै होयो, बिनि उनावनो फुंनि आर’ज, दुलाराइ बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव ड० लिलाधर ब्रह्मनि मुङाव सेबखांनाय ‘संदानगिरि’ मुंनि बिजाबखौ बेखेवनानै होयो पद्मश्री बान्था मोनगिरि ड० मंगलसिं हाजवारिया, बानजाय आफादा ड० लिलाधर ब्रह्मनि आबुं जिउ-खारि मुंनि सेबखांनाय बिजाबखौ बेखेवनानै होयो दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आथिखालनि मावफुं सोद्रोमा खगेन रामसियारिया । बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, बिटिसिनि सोद्रोमा हेमेन्त कुमार राभा, दुलाराइ बाथौ गौथुमनि गाहाइ नेहाथारि गनेस दैमारि आरो गोबां बाथौ आफादनि दैदेनगिरि आरो सिबियारि फोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। मख’नो गोनांदि दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि म लिलाधर ब्रह्मआ गोबाव सम जब्रायाव गोग्लैना थाखांनायनि उनाव थांनाय 21 आगस्तआव रुंसारि जानांदोंमोन। थुनलाइ, हारिमुखौ लाफाना बायदि बायदि बिथिंआव खामानि मावलांनायनि उनावबो ड० लिलाधर ब्रह्म बिथांआ बाथौ संदानगिरि महरै गोलाव सम खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायखौ दुलाराइ बाथौ गौथुमनि गाहाइ नेहाथारि गनेस दैमारि बिथांआ बर’ समाजनि सुख’ हायै खहा जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों।

फैगौ 11 नभेम्बरनिफ्राय इउ पि पि एल दोलोनि थामथि थाम बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो साखा-फारा।

फैगौ 11 नभेम्बरनिफ्राय इउ पि पि एल दोलोनि थामथि थाम बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो साखा-फारा।

कक्राझार, 28 अक्टबरः बि टि आर सरकार खुंथायनि गोहोआव थानाय इउनाइटेट पिपुल्स पार्टि लिबारेल राजखान्थि दोलोआ फैगौ 11 नभेम्बरनिफ्राय सान्थामनि हाबाफारिजों दोलोनि थामथि थाम बोसोरारि जथुम्मा खुंनो थाखाय थांखि लादों। कक्राझार सहरनि साखाथि चन्द्रपारानि गेवलां फोथाराव खुंफुंनो लानाय बे जथुम्मानि दिनै लाइ खुन्थिया गाइसन्नाय जायो। बि टि आरनि मावफुं सोद्रोमाफोर, एम सि एल ए फोर आरो दोलोनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरनि नुजाथिनायाव जानो गोनां बे जथुम्मानि लाइ खुन्थियाखौ गाइसन्नानै होयो 30 नं सान्जा कक्राझार बिधान सभा बियाबनि एम एल ए लरेन्स इस्लारिया। बे जथुम्मानि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बि टि आर हालामनि राइजो राजाफोरनि थाखाय गासै बिथाङाव जौगालु खामानि मावनो थांखि लानाय आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जागोन आरो इउ पि पि एलनि गोजाम मिरु आफादखौ सिफायनानै गोदानै बिबानगिरि साइखनाय जागोन होन्नानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोयो एम एल ए लरेन्स इस्लारिया। लोगोसे बे जथुम्मानि जोबथा सानखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि ड० हिमन्त बिस्व शर्मा, बिजेपिनि हादरारि आफादगिरि जे पि नाड्डा, आसाम बि जे पि नि आफादगिरि भबेश कलिता मोनखौ आलासि महरै हांख्रायनाय जादों आरो 50 निफ्राय 70 रोजा राइजो राजाफोरा बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैगोन होन्नानै एम एल ए लरेन्स इस्लारिया फोरमायो।

कक्राझारनि सोहोरनि साखाथियाव थानाय बालाजान गामियाव निखावरि नखरफोराव बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ सुलु लाहैदों।

बि टि सि आव गोरिबनि जेंनाखौ फोजोबनायनि गुदि नोजोरजों थांनाय सान्नैसो सिगांनिफ्राय बि टि सिनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि गामि गामि हाबनानै नायगिदिंनाय आरो सुलु लानाय बायदिनो, बि टि सि नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर’आ दिनै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब गामिफोराव हाबनानै गोरिब थाखोनि नखरफोरखौ नायगिदिंदों। कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय देबोरगाव-बालाजाननि बाजपारा गामियाव हाबनानै सरकारि बिथांखिनिफ्राय जानगाराव थानांनाय नगद रय नि सुबुंनि नख’राव नुजाथिहैयो प्रमद बर’आ। बे समावनो बि टि सि नि गाहाय प्रमद बर’आ गोरिब आरो दुखुथिया सुबुंफोरनि जेंनाखौ फोजोबनो थांखिजों बि टि सि नि गासै जिल्लाफोराव सानसेयाव गंथाम दुखुथिया नख’राव हाबनायनि हाबाफारिखौ लादों होन्नानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। लोगोसे फैगौ 16 आगस्टनि उनाव गासै EM-GM फोरा 2 अक्टबरसिम सानफ्रोमबो 3 निफ्राय 5 रिंगासिम सिम दुखुथिया नखरफोराव हाबनायनि थांखि लादों होन्नानै फोरमायबावो बि टि सि नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर’आ।

बि टि आरनि सोलोंथाइ खोन्दोखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय बि टि आर खुंथाइनि मोनसे गोदान आगान।

बि टि आर आव सोलोंथाइ मान दान्दाखौ फोजौखांहोनो, सोलोंथाइ फसंथानफोरनि थासारिखौ नोजोर लाखिनो, सोलोंथाइ बिथांखि आजावनो, फरायसाफोरनो गुन गोनां, गोग्गो आरो उदां सोलोंथाइखौ लाफानानै सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय गासै बिथिंनि सायाव नोजोर लाखिनो आरो जेंना बोस्रांनायनि सायाव खामानि मावनो थाखाय मोनसे गोदान सोलोंथाइ खान्थि लाबोनायनि नोजोरजों BTR सोलोंथाइ खान्थि रेबनाय रोंगौसा आफाद दानाय जायो।  दिनै कक्राझार CIT नि आलासि नमानि सावराय नब्लाङाव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों बे गोदानै दाजानाय BTR सोलोंथाइ खान्थि रेबनाय रोंगौसा आफादखौ बेखेवनानै होयो BTC नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर’आ। BTC नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर’खौ मासिगिरि आरो लेंथुमगिरि, BTC नि प्रिनसिपाल सेक्रेटारि शन्तानु पि गतमारेखौ लोगो लेंथुमगिरि आरो BTC सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदिस प्रसाद ब्रह्मखौ सोद्रोमा नेहाथारि महरै साइखनानै राइज्योनि गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथान,बर’ थुनलाइ आफाद,  NGO, गुबुन गुबुन आफाद- गौथुमफोरनि थान्दै आरो बर’नि माखासे सोलोंथाइ गिरि, सानसुमैफोरखौ लानानै गासै सा 45 सोद्रोमानि बे BTR सोलोंथाइ खान्थि रेबनाय रोंगौसा आफादखौ दानाय जादों।

चिरां जिल्लानि रुनिखाता बाजारनि हाखौ लाना मोननै हानजानि गेजेराव बेले-बेजे सोमजिदों।

चिरां जिलला रुनिखाता थाना आरो बेंटल खाजोना मावख’नि सिंआव गोगलैनाय रुनिखाथा बाजारनि दखरसे हाखौ लाना मोननैबो दोलो बि पि एफ आरो इउ पि पि एल नि गेजेराव बेले-बेजे थासारि सोमजिदों। 14 चिरां दुवार ब्लक बि पि एफ दोलोनि सायाव रुनिखाता बाजारनि हाखौ आयेन बेरेखा दखल खालामनो नागिरनायनि आजद होदों 14 चिरां दुवार ब्लख इउ पि पि एल दोलोआ। रुनिखाता सप्ताहयारि बाजाराव थानाय हायाव दिनै पुलिस बिफाननि मदद लाना इउ पि पि एल आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा गेटखौ खेवफैयो आरो बे हाखौ माखासे सुबुंफोरा राजखान्थि हानजानि मुलाम्फानि थाखाइ हगारनाय जानाय नङा होन्नानै बुङो। मानोना बे हाखौ बि टि सि सरकारा थांनाय 2005 माइथाइआव बि एस एन एल कम्पानिनो हगारना होदोंमोन आरो बिनि उनाव बि एस एन एलआ नागारनायनि उनाव बे हाया रायजो-राजाफोरनि जाबाय होनना दाबि दैखाङो। राइजोफोरा ओनसोलनि जौगानायनि बिथिंनि थाखायल’ हगारनाय जागोन होननाबो दाबि दैखांबावो। बेराफारसे बि पि एफ दोलोनि मावथिफोरा अजद होनायखौ नेउसिनानै गावसिनि 14 चिरां दुवार ब्लक बि पि एफनि मुंआव हाखौ बाहागो मोनखानाय होनना फोरमान बिलाइफोरखौबो दिनथियो। बिथांमोनहा सिगांनो इउ पि पि एल दोलोनि सुबुंफोरनो हाखौ लाना बेले-बेजे जानो गोनां गैया होन्नानै बुङो। मानोना बे हानि फोरमान बिलाइफोरा जोंनाव दंखायो बिनिखायनो सावरायलायनो लेंहरसेयावबो फैयाखै होनना अजद दैखांदों। गुबुन फार्सेथिं इउ पि पि एल दोलोनिनि सासे गोगख्रों दैदेनगिरिआबो फिन होयोदि बे हाया बि एस एन एल नो होननाय जादों आरो दाबो बि एस एन एल निनो। मानोना हाखौ जुदि बिसोर गावसिनि बुंदोंब्लाबो खाजोना बिफाननि मावख’आव ”ट्रेस मेप” थायो बे गैया लोगोसे फोरमान बिलाइआव बे हायानो होनना लिरनायबो नङा होननानै बिथाङा दाबि खालामबावदों।

आसामनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दास आ सानथामनि हाबाफारिजों कक्राझार दावबायफैदों।

सानथामनि हाबाफारिजों कक्राझार दावबायफैनानै दिनै बि टि आर नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर’नि नुजाथिनायाव कक्राझार चार्किट हाउसआव कक्राझार हालामनि मेलेमजिबि सानसुमै, गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि बिबुंगोरा लोगोसे सोलोंथाइगिरि, गेलेमु, हारिमु बायदि फोदारनि दैदेनगिरि बिबानगिरिजों गोनांथार आयदाफोरनि सायाव सावरायलायो मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ।