Bodosa Newspaper

May 30, 2023

चिरां जिल्लानि रुनिखाता बाजारनि हाखौ लाना मोननै हानजानि गेजेराव बेले-बेजे सोमजिदों।

चिरां जिलला रुनिखाता थाना आरो बेंटल खाजोना मावख’नि सिंआव गोगलैनाय रुनिखाथा बाजारनि दखरसे हाखौ लाना मोननैबो दोलो बि पि एफ आरो इउ पि पि एल नि गेजेराव बेले-बेजे थासारि सोमजिदों। 14 चिरां दुवार ब्लक बि पि एफ दोलोनि सायाव रुनिखाता बाजारनि हाखौ आयेन बेरेखा दखल खालामनो नागिरनायनि आजद होदों 14 चिरां दुवार ब्लख इउ पि … Read more