Bodosa Newspaper

May 31, 2024

दिनै 31 मार्च बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान।

दतमा,31 मार्च: बहुमनि बर’फोरखौ खौसे खालामनायनि लामा दिन्थिलांनाय बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म आ 1956 माइथायनि 31 मार्च, दिनैनि सानावनो जोनोम मोन्दोंमोन। बड’फानि गोथार जोनम सानखौ बोसोरफ्रोमबो फरायसा सान महरै फालिबोदों दुलाराय बर’ फरायसा आफादा। सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनैबो बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि बान्जायनायाव कक्राझार जिल्लानि … Read more

बाक्सायाव नेपालि हारिया रंजा-बाजायै भाइ दुज फोर्बो फालिदों।

बाक्सायाव नेपालि हारिया रंजा-बाजायै भाइ दुज फोर्बो फालिदों image 1

बाक्सा,27 अक्टबर : दिनै भाइ दुज फोर्बो। गर्खा हारिनि सुबुंफोरा रंजा-बाजायै फालिबोदों बे भाइ दुज फोर्बोखौ। दिनैनि सानाव बिदाया बिनानावनि नयाव थाङो। बिनानावया बिदाखौ बरायो, फोथा थुयो आरो जाग्रा आदार जगायनायजों लोगोसे बिदानि गोजोन जिउनि थाखाय आरज गाबो। कार्टिक सुक्ला नैथि सानखालि जमराजाया गिबियावनो गावनि बिनानाव जमुनानि नआव थांदोंमोन आरो बे समिनफ्रायनो बे अक्टखालि भाइ … Read more

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

Seminar on issues of womena nd child health - Santipur

चिरां, 27 अक्टबर : चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमायाव थानाय सान्तिपुर समबाय समिटिनि नब्लाङाव सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारिजों दि एन्ट मुंनि सरकारि नङै फसंथानया आजो आरो गथसानि देहानि जेंनाफोरनि सायाव हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव देहा बिफान, फरायसा आफाद, गामियारि थाखोनि सावस्रि आफाद, आसा मावथि, एस एम चि स्कुल सामब्लाय आफाद, गाव गसंथा हान्जा आरो गामिनि गावबुराफोरजों … Read more

सान्दुं गोसानि समाव रानथाबनानै खामानि मावग्रा सुबुंफोरनो जाग्रा आदार रान्नानै होदों समाज सिबियारि नबिन गयारि

Nabin Gayary

बाक्सा, 13 जुलाइ : समाज सिबियारि नबिन गयारिनि सुबुं सिबिथाइ आखु। बाक्सा जिल्लानि सालबारि ओनसोलाव बयजोंबो मिथि जानाय सासे समाज सिबियारि नबिन गयारिआ सिगां समफोराव सालबारि ओनसोलनि गोबां राइजो राजाफोरखौ  हारि-धोरोम फाराग खालामालासे सुखु-दुखु नि समाव आरो दैबानानि खैफोदनि समावबो गोबां खौरां लानानै मदद होबोदों। बेबायदिनो दिनैबो सान्दुं गोसानि समाव रानथाबनानै खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ खौरां … Read more

रायजोनि हाग्रा आरो आबहावा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पाठवारिआ दिनै कक्राझार आव दावबाय फैदों

रायजोनि हाग्रा आरो आबहावा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पाठवारिआ दिनै कक्राझार आव दावबाय फैदों

बड’सा, 12 जुलाइ : बि टि आर हालामनि हाग्रा आरो आबहावा संरैखाथिनिफारसे खौरां लाफैनो थाखाय दिनै आसामनि मन्थ्रि चन्द्र महन पाठवारिआ कक्राझारआव दावबाय फैना   बड’फा नोगोराव थानाय सेक्रेथारिएथ मावखुलिनि सावराय नब्लांआव मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिआव बिथां चन्द्र महन पाठवारिजों लोगोसे आसामनि आबहावा आरो हाग्रा बिफाननि ADDL CHIEF SCRETARY IAS रबिसंकर प्रसादआबो बाहागो लाफैयो … Read more