Bodosa Newspaper

June 21, 2024

सान्दुं गोसानि समाव रानथाबनानै खामानि मावग्रा सुबुंफोरनो जाग्रा आदार रान्नानै होदों समाज सिबियारि नबिन गयारि

Nabin Gayary

बाक्सा, 13 जुलाइ : समाज सिबियारि नबिन गयारिनि सुबुं सिबिथाइ आखु। बाक्सा जिल्लानि सालबारि ओनसोलाव बयजोंबो मिथि जानाय सासे समाज सिबियारि नबिन गयारिआ सिगां समफोराव सालबारि ओनसोलनि गोबां राइजो राजाफोरखौ  हारि-धोरोम फाराग खालामालासे सुखु-दुखु नि समाव आरो दैबानानि खैफोदनि समावबो गोबां खौरां लानानै मदद होबोदों। बेबायदिनो दिनैबो सान्दुं गोसानि समाव रानथाबनानै खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ खौरां लानायजों लोगोसे पातेमाबाट साहा बागाननि साहा बिलाइ खाग्राफोरनो गावनि आखाइजोंनो गासै साहा खाग्रा सुबुंफोरनो नारें रोसि सेबनानै लोंहोनायजों लोगोसे जाग्रा बेसादफोर जाहोनानै गोजोन होयो आरो साहा बिलाइ खाग्राफोरा सान्दुं गोसानि समाव गावसोरखौ खौरां लाफैनायनि थाखाय बिथां समाज सिबियारि नबिन गयारिखौ बोर सास्रियो। सेन्ट जिभियार इंलिस स्कुलनिबो बिगुमा बिथां नबिन  गयारिआ लोगोसे खौरांनि गेजेरजों फोरमायोदि, सालबारि महकुमानि ओनसोलाव गासै राइजो राजाफोरनो गावनि रां खरसा खालामनानै सिगांबोगानग्रा जिजों लोगोसे जाग्रा मुवा बेसाद बायदि बायदि  मदद होबोबाय थादों आरो फैगौ समफोरावबो बेबायदिनो रायजो राजाफोरखौ मदद होलांबाय थागोन होनानै फोरमायदों ।