Bodosa Newspaper

May 31, 2024

बाक्सायाव नेपालि हारिया रंजा-बाजायै भाइ दुज फोर्बो फालिदों।

बाक्सायाव नेपालि हारिया रंजा-बाजायै भाइ दुज फोर्बो फालिदों image 1

बाक्सा,27 अक्टबर : दिनै भाइ दुज फोर्बो। गर्खा हारिनि सुबुंफोरा रंजा-बाजायै फालिबोदों बे भाइ दुज फोर्बोखौ। दिनैनि सानाव बिदाया बिनानावनि नयाव थाङो। बिनानावया बिदाखौ बरायो, फोथा थुयो आरो जाग्रा आदार जगायनायजों लोगोसे बिदानि गोजोन जिउनि थाखाय आरज गाबो। कार्टिक सुक्ला नैथि सानखालि जमराजाया गिबियावनो गावनि बिनानाव जमुनानि नआव थांदोंमोन आरो बे समिनफ्रायनो बे अक्टखालि भाइ … Read more