Bodosa Newspaper

June 21, 2024

डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालियाबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर’नि बिफा बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि 67थि गोथार जोनोम सानखौ फरायसा सान फालिदों ।

डिब्रुगड़ ,31 मार्च : बर’नि बिफा बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि 67थि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै आसाम सोरखारा दिनै गिबि खेब आसाम नाङैनो 31 मार्चखौ “फरायसा सान” महरै फालिनो खावलायनाय लेखा डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालियाबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मुलुग सोलोंसालिनि सिङाव थानाय बड’ बिफाननि नब्लाङाव 67थि बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालिनि Physical Education नि गाहाइ ड० मन्तु बर’वा मासि लानानै सामलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव  गाहाइ आलासि महरै डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालिनि मानाव गेदेर Vice Chancellor प्रफेसर जितेन हाजरिका, थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै History बिफाननि गाहाइ ड० चन्दन कुमार सर्मा, बुंथिगिरि महरै डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालिनि Registrar ड० परमान्द सनवाल आरो Education बिफाननि मानगोनां प्रफेसर प्रबिन कुमार गगै बिथांमोनहा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बराय बिबुंथि होयो ड० प्रतिमा ब्रह्म, लेङाइ बिबुंगोरा बड’ बिफान, हाबाफारियाव बाहागो लायो फारियै ड० बृदुल बसुमतारी, लेङाइ बिबुंगोरा बड’ बिफान, मुस्रिमा मुनमि बर’, लेङाइ बिबुंगोरा बड’ बिफान, टाइ रावनि फोरोंगिरि उदयण बरा, मेदिनि माधब महन, Performing Arts नि बिबुंगोरा तपासी हाजवारी, Applied Geology नि लेङाइ बिबुंगोरा रतमालि बसुमतारी, Chamestry बिफाननि लेङाइ बिबुंगोरा पृथिवीराज काख्लारी, मिसिं रावनि फोरोंगिरि प्रफेसर पबित्र कुमार पेगु आरो दिपटी पेगु, करियान रावनि फोरोंगिरिफोर फारियै की.चुक ली, बिकास आरो पार्क बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि गासै सा 140 निख्रुयबो बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो।

दिनै 31 मार्च बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान।

दतमा,31 मार्च: बहुमनि बर’फोरखौ खौसे खालामनायनि लामा दिन्थिलांनाय बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म आ 1956 माइथायनि 31 मार्च, दिनैनि सानावनो जोनोम मोन्दोंमोन। बड’फानि गोथार जोनम सानखौ बोसोरफ्रोमबो फरायसा सान महरै फालिबोदों दुलाराय बर’ फरायसा आफादा। सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनैबो बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि बान्जायनायाव कक्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरिनि बिथांखौ फबनाय जायगा थुलुंगाफुरियाव सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारिजों फरायसा सानखौ फालिनाय जादों। फरायसा सान फालिनायनि फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बाउनाय, गोजोननि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोनाय आरो मोनसे हान्जा सुरनायखौ मावफुंनाय जायो। फरायसा सान फालिनायनि लोब्बायैनो “बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिजों गेरेमसा बर’ माहारि दानायाव आथिखालनि फरायसुला फरायसुलि आरो माहारिया लानो गोनां बिफाव” आयदानि सायाव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो। गेवलां मेलआव गाहाइ आलासि महरै बाहागो लायो पद्मश्री बान्था मोन्नो हानाय मुंदांखा हाग्रा आरो आवहावा संरैखागिरि जादब पायेंआ। दिनैनि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर’, गाहाइ नेहाथारी खनिन्द्र बसुमतारी, आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, बि टि आरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, रेव रेवा नार्जिहारी, बड’लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि रेजिष्ट्रार ड० सुबुं बसुमतारीआ बाहागो लायो।