Bodosa Newspaper

December 1, 2023

गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म त्रासआ 5 थि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बान्थाखौ होनो थाखाय फोसावबाय

बड’सा थान्दै, गसाइगाव, 30 मार्चः गुबुन गुबुन बोसोराव होबोनाय बायदिनो देग्लायबो 2023 गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि 164थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 18 एप्रिलाव  दिल्लियाव खुंफुंनो लानाय मोनसे हाबाफारियाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म त्रासआ 5थि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बान्थाखौ होनो थाखाय मोनसे जुरि बर्टनि सायख’नायजों होनो फोसावबाय। मिथिनो मोनाय बायदिब्ला, … Read more

श्रीरामपुरआव फिन दाव ब्रइलारजों आबुं गं 10 बलेर पिकआप भेनखौ सिमलतापु पुलिसआ हमदों।

श्रीरामपुर 30 मार्च: राइज्योनि जुनात फिसिनाय बिफाननि होबथानायनि उनावबो आसाम-सोनाब बंग सिमनाजों आइन बेरेखायै दाव ब्रइलार फालांगिया सोलिगासिनो दङ। आसामयाव गुबुन राइज्योनिफ्राय दाव ब्रइलार लाबोनायखौ होबथानायनि उनावनो आइन बेरेखायै दाव फालांगि खालामनायाव सिन्दिकेट हान्जाया सांग्रां जादों। हरनि समाव सिन्दिकेट हान्जाया माहारियारि राजा लामानि सोलायै गामियारि लामाजों गोबां रां लानानै दाव ब्रइलार रोगानाय गारिफोरखौ आसामाव हाबहोनायनि … Read more

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

मुसलपुर ,18 डिसेम्बर : दिनै Bodo Ex Volunteer Force For Bodoland Movement आफादआ बागसा जिलानि मुसलपुर जुनियर बेसिक गुदि फरायसालिनि नब्लांआव मोनसे मेलनि गेजेरजों‌ All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होनानै मिरु आफादखौ दाफुंबाय। ककराझार जिलानि डलिन ब्रह्मखौ आफादनि आफादगिरि, बागसानि सिन्तु बसुमतारिखौ गाहाइ नेहाथारिनि बिबान होनानै आसामनि गुबुन गुबुन जिलाखौ लानानै गोदान मिरु … Read more

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Kok govt college

क’क्राझार,05  डिसेम्बर :क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बर’ बिफानजों दाजानाय ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि एबा ट्राष्टनि बानजायनायाव थांनाय 3 डिसेम्बर, 2022 खालारखालि “सेथि ईशान चन्द्र मोसाहारी गोसोखां बिबुंसार” हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। ईशान मोसाहारीनि सावगारियाव बाथिसावनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिजों जागाय जेननाय बे हाबाफारियाव हांख्रायजानाय आलासि,बर’थुनलाइनि लिरगिरि,समाज सिबियारि,फरायसालिमाफोरनि गोरायुं,क’क्राझार फरायसालिमानि बिबुंगिरिफोर आरो फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। हाबाफारियाव क’काझार … Read more

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

630301355430080

तामुलपुर, 30 अक्टबर : दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै तामुलपुर जिलानि मठंगाफुरियाव खुंफुंनाय जायो। फुंनि समावनो ड० लिलाधर ब्रह्मनि मुसुखाखौ बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ बेखेवनानै होयो, बिनि उनावनो फुंनि आर’ज, दुलाराइ बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव ड० लिलाधर ब्रह्मनि मुङाव सेबखांनाय ‘संदानगिरि’ मुंनि बिजाबखौ बेखेवनानै होयो पद्मश्री बान्था मोनगिरि ड० … Read more

फैगौ 11 नभेम्बरनिफ्राय इउ पि पि एल दोलोनि थामथि थाम बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो साखा-फारा।

फैगौ 11 नभेम्बरनिफ्राय इउ पि पि एल दोलोनि थामथि थाम बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो साखा-फारा।

कक्राझार, 28 अक्टबरः बि टि आर सरकार खुंथायनि गोहोआव थानाय इउनाइटेट पिपुल्स पार्टि लिबारेल राजखान्थि दोलोआ फैगौ 11 नभेम्बरनिफ्राय सान्थामनि हाबाफारिजों दोलोनि थामथि थाम बोसोरारि जथुम्मा खुंनो थाखाय थांखि लादों। कक्राझार सहरनि साखाथि चन्द्रपारानि गेवलां फोथाराव खुंफुंनो लानाय बे जथुम्मानि दिनै लाइ खुन्थिया गाइसन्नाय जायो। बि टि आरनि मावफुं सोद्रोमाफोर, एम सि एल ए फोर … Read more

गामिआरि लामानि सायाव गोनांथार सावरायमेल खुंदों।

चिरां जिल्ला PWD बिबानगिरिआ गामियारि लामा आरो बेनि जौगानायनि बिहोमा आरो काजलगावनि District centre आव खुंगा 75 थि भारत उदांस्रि सान फालिथाइखौ लोबबा लाखिनानै मोनसे गोनांथार सालरायमेल खुंफुङो। बे हाबाफारिआव UPPL नि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नारजारि,  MCLA सायखं बसुमथारि, लेङाय बुंथिगिरि अबिराम महानायक, जिलला बेंगिरि नारेनद्र’ कुमार साह, PWD नि बिबानगिरि आरो  थिखादारफोराबो बाहागो लादोंमोन।

बाक्सानि बरमायाव बारग’ NDFB फोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों।

बाक्सा जिल्लानि बरमा जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बारग’ NDFB नि सोद्रोमाफोरा मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लायो ।  बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बारग’ NDFB नि सोद्रोमाफोरा NDFB नि गाइसनगिबि आफादगिरि रन्जन दैमारीखौ 15 आगष्टनि सिगांनो हगारनांगौ, बारग’ NDFB नि सोद्रोमाफोरनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ, बारग’ NDFB नि सोद्रोमाफोरखौ साख्रिरियाव थिसननांगौ, BTR रादाय बादियै BTR नि गासैबो दफाफोरखौ थाबैनो … Read more

कक्राझारनि सोहोरनि साखाथियाव थानाय बालाजान गामियाव निखावरि नखरफोराव बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ सुलु लाहैदों।

बि टि सि आव गोरिबनि जेंनाखौ फोजोबनायनि गुदि नोजोरजों थांनाय सान्नैसो सिगांनिफ्राय बि टि सिनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि गामि गामि हाबनानै नायगिदिंनाय आरो सुलु लानाय बायदिनो, बि टि सि नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर’आ दिनै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब गामिफोराव हाबनानै गोरिब थाखोनि नखरफोरखौ नायगिदिंदों। कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय देबोरगाव-बालाजाननि बाजपारा गामियाव हाबनानै … Read more

बि टि आरनि सोलोंथाइ खोन्दोखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय बि टि आर खुंथाइनि मोनसे गोदान आगान।

बि टि आर आव सोलोंथाइ मान दान्दाखौ फोजौखांहोनो, सोलोंथाइ फसंथानफोरनि थासारिखौ नोजोर लाखिनो, सोलोंथाइ बिथांखि आजावनो, फरायसाफोरनो गुन गोनां, गोग्गो आरो उदां सोलोंथाइखौ लाफानानै सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय गासै बिथिंनि सायाव नोजोर लाखिनो आरो जेंना बोस्रांनायनि सायाव खामानि मावनो थाखाय मोनसे गोदान सोलोंथाइ खान्थि लाबोनायनि नोजोरजों BTR सोलोंथाइ खान्थि रेबनाय रोंगौसा आफाद दानाय जायो।  दिनै कक्राझार … Read more