Bodosa Newspaper

June 21, 2024

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Kok govt college

क’क्राझार,05  डिसेम्बर :क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बर’ बिफानजों दाजानाय ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि एबा ट्राष्टनि बानजायनायाव थांनाय 3 डिसेम्बर, 2022 खालारखालि “सेथि ईशान चन्द्र मोसाहारी गोसोखां बिबुंसार” हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। ईशान मोसाहारीनि सावगारियाव बाथिसावनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिजों जागाय जेननाय बे हाबाफारियाव हांख्रायजानाय आलासि,बर’थुनलाइनि लिरगिरि,समाज सिबियारि,फरायसालिमाफोरनि गोरायुं,क’क्राझार फरायसालिमानि बिबुंगिरिफोर आरो फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। हाबाफारियाव क’काझार सोरखारि फारायसालिमानि गोरायुं लोगोसे फोथायफुनजिनि आफादगिरि ड0 बन’बिना ब्रह्मआ गावनि बराय बिबुंथिनि गेजेरजों बयखौबो बरायो आरो बर’लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रिजिष्टार ड0 सुबुं बसुमतारीया बेखेव बिबुंथिखौ लाखियो । बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बर’ थुनलाइनि आगुनि लिरगिरिफोरनि मावलांनाय हाबाफोरनि सोमोन्दै आथिखालाव गुवारै सावरायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ हारि-माहारिफोरनि गेजेराव अरायगोजोर खालामना लाखिनो नाजानांगौ होननानै फोरमायथियो। बे हाबाफारिनिनो फुंखा सुबुं सोनाब बेंगलनि रायग’न्ज मुलुगसोलोंसालिनि फेकालटि अफ आर्टस,कमार्स आरो ल’निडीन,प्रफेसार दिपक कुमार राय बिथाङा “बर’ राव आरो थुनलाइ जौगानायाव सा- बेंगलनि बिफाव आरो बिहोमा’ आयदानि सायाव सावरायो। लोगोसे,ईशान चन्द्र मोसाहारि फोथायफुनजिनि थिखानाय थांखि बादियै क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बर’ बिफानाव बर’ आयदायाव अर्नास लानानै आरिमु जालिया थाखोआव बयनिख्रुयबो बांसिन न’म्बर मोननो हानाय फरायसा थरायना बरनालि मोसाहारिनो बे बोसोरनि “आरिमु जालिया ईशान बान्थाखौबो होनाय जायो । मख’जाथावदि, बर’नि मुंदांखा थुनलाइगिरि ईशान चन्द्र मोसाहारिनि थुनलाइ सोरजि,बेनि सानथौ आरो सानस्रिखौ अराय गोजोरै फोथांना लाखिनाय थांखि आरो नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै थांनाय 8 सेप्टेम्बर, 2022 खालारखालि ईशान चन्द्रमोसाहारी फोथायफुनजि एबा ट्राष्टखौ दानाय जादोंमोन। बै साननि हाबाफारियावनो ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि एबा ट्राष्टनि सोमोन्दैबो फरायसालिमानि बर’ बिफाननि गाहाय लोगोसे बे फोथायफुनजिनि पावार अफ एर्टनी ग’बिन्द बर’आ बयनिसिम गुवारै बुंथिना होयो। बे बिबुंसारनि गासैबो सामलायनाय आरो दैदेननायनि बिबानखौ बानस’नाय क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बर’ बिफाननि लेङाइ बिबुंगिरि गणेश बर’नि साबायखर बावनायजों बे हाबाफारिया थुंगेयो।