Bodosa Newspaper

April 22, 2024

फैगौ 11 नभेम्बरनिफ्राय इउ पि पि एल दोलोनि थामथि थाम बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो साखा-फारा।

फैगौ 11 नभेम्बरनिफ्राय इउ पि पि एल दोलोनि थामथि थाम बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो साखा-फारा।

कक्राझार, 28 अक्टबरः बि टि आर सरकार खुंथायनि गोहोआव थानाय इउनाइटेट पिपुल्स पार्टि लिबारेल राजखान्थि दोलोआ फैगौ 11 नभेम्बरनिफ्राय सान्थामनि हाबाफारिजों दोलोनि थामथि थाम बोसोरारि जथुम्मा खुंनो थाखाय थांखि लादों। कक्राझार सहरनि साखाथि चन्द्रपारानि गेवलां फोथाराव खुंफुंनो लानाय बे जथुम्मानि दिनै लाइ खुन्थिया गाइसन्नाय जायो। बि टि आरनि मावफुं सोद्रोमाफोर, एम सि एल ए फोर … Read more

बाक्सानि बरमायाव बारग’ NDFB फोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों।

बाक्सा जिल्लानि बरमा जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बारग’ NDFB नि सोद्रोमाफोरा मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लायो ।  बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बारग’ NDFB नि सोद्रोमाफोरा NDFB नि गाइसनगिबि आफादगिरि रन्जन दैमारीखौ 15 आगष्टनि सिगांनो हगारनांगौ, बारग’ NDFB नि सोद्रोमाफोरनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ, बारग’ NDFB नि सोद्रोमाफोरखौ साख्रिरियाव थिसननांगौ, BTR रादाय बादियै BTR नि गासैबो दफाफोरखौ थाबैनो … Read more

बि टि आरनि सोलोंथाइ खोन्दोखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय बि टि आर खुंथाइनि मोनसे गोदान आगान।

बि टि आर आव सोलोंथाइ मान दान्दाखौ फोजौखांहोनो, सोलोंथाइ फसंथानफोरनि थासारिखौ नोजोर लाखिनो, सोलोंथाइ बिथांखि आजावनो, फरायसाफोरनो गुन गोनां, गोग्गो आरो उदां सोलोंथाइखौ लाफानानै सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय गासै बिथिंनि सायाव नोजोर लाखिनो आरो जेंना बोस्रांनायनि सायाव खामानि मावनो थाखाय मोनसे गोदान सोलोंथाइ खान्थि लाबोनायनि नोजोरजों BTR सोलोंथाइ खान्थि रेबनाय रोंगौसा आफाद दानाय जायो।  दिनै कक्राझार … Read more

चिरां जिल्लानि रुनिखाता बाजारनि हाखौ लाना मोननै हानजानि गेजेराव बेले-बेजे सोमजिदों।

चिरां जिलला रुनिखाता थाना आरो बेंटल खाजोना मावख’नि सिंआव गोगलैनाय रुनिखाथा बाजारनि दखरसे हाखौ लाना मोननैबो दोलो बि पि एफ आरो इउ पि पि एल नि गेजेराव बेले-बेजे थासारि सोमजिदों। 14 चिरां दुवार ब्लक बि पि एफ दोलोनि सायाव रुनिखाता बाजारनि हाखौ आयेन बेरेखा दखल खालामनो नागिरनायनि आजद होदों 14 चिरां दुवार ब्लख इउ पि … Read more

इउ पि पि एल गरेस्वर ब्लक कमिटिआ गरेस्वरखौ महकुमा महरै गायसन्नांगौनि दाबि दैखांदों।

इउ पि पि एल दोलोनि गरेस्वर ब्लक कमिटिया दिनै गरेस्वरखौ महकुमा महरै गायसन्नांगौनि दाबिखौ लानानै राज्योनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बरनिसिम गरेस्वर सार्कल बिबानगिरिनि गेजेरजों गांफा गांफा गोसोखां लाइ दैथायहरो। बेजों लोगोसे गरेस्वर दखरा शरनीया कसारी फरायसा आफाद आरो गरेस्वर दखरा शरनीया कसारी सन्मिलनिआबो गरेस्वरखौ महकुमा … Read more