Bodosa Newspaper

June 21, 2024

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों image 1

26 अक्टबर: गसाइगावनि स्रीरामपुरआव गंसे कन्टेनार ट्राकआव दिनै आयेन बेरेखायै लाबोखोमानाय गासै 130 कार्टुन बिलाटि जौखौ हमनो हायो। बेजों लोब्बा थानाय ट्राक सालायगिरि बिहारनि थागिबि अमल गिरिखौ पुलिसआ खायो। मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला, सिमलतापु पुलिस आउट पस्टनि बिबानगिरि सन्जय रायनि दैदेन्नायाव NL 02 L 1297 नम्बरनि कन्टेनार ट्राकखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव आयेन बेरेखायै लाबोखोमानाय गोबां बिबांनि MC Dowells आरो IMPERIAL BLUE मुंनि बिलाटि जौखौ बोखांनो हायो।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय झाहारबारि गामियाव दिनै आरोबाव NLFB नि सा 30 सोद्रोमाफोरा बि टि आर फारसे आगान होफैफिनबाय। मख’नो गोनांदि दिनै M.Batha आ झाहारबारि गामियाव हाग्रानिफ्राय फैफिननाय सा 30 एन एल एफ बि सोद्रोमाफोरखौ बरायहैयो। बेजों लोगोसे साननैसोनि गेजेरावनो आरोबाव गोबां सोद्रोमाफोरा फैबावगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों।

बि टि सि बिसायख’थियाव ए जि पि दोलोआ बि जे पिखौ हेफाजाब होया

AGP

कक्राझार, 5 डिसेम्बर: 4 डिसेम्बरखालि खौरां बिजोंनिसिम दैथायहरनाय गांसे रादाब बिबुंसाराव कक्राझार जिल्ला ए जि पि दोलोनि आफादगिरि जाकिर हुसेइनआ बुङोदि, राइज्यो सरकार खुंथायाव गोरोबथा जादोंब्लाबो बि टि सि बिसायख’थियाव ए जि पि दोलोआ बि जे पि दोलोखौ हेफाजाब होया। दासान्दि राजखान्थिनि दुंहाव बारहावाया सोलिबाय थानायखौ नोजोर होनानै ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ सरकारि हानिफ्राय बोखारनो नाजानाय बि टि आर गोरोबथानि फारसे गोनांथार बिफाव लानाय बि जे पि दोलो आरो इउ पि पि एल दोलोनि आखायाव खुंथायखौ लाबोनो होनाङा होन्नानै ए जि पि दोलोआ फोसावनायजों फैगौ बि टि सि बिसायख’थियाव बि पि एफ दोलोनि नांगोल सावगारियाव भट होनो दोलोनि मावफारि आरो हेफाजाबगिरिफोरखौ फोसावदों कक्राझार जिल्ला ए ज पिनि आफादगिरि जाकिर हुसेइनआ। फारसेथिं गुबुन मोनसे रादाब बिबुंसाराव दुलाराय बि टि ए डि ए जि पिनि नेहाथारि रहेन रायआ जायफोर गामिआ बि टि आर गोरोबथानि 3.1 दफानि सर्थखौ आबुं खालामदों बे गामिफोरखौ बि टि आरनिफ्राय दानख’नो खावलायो। बेनि अनगायैबो बि टि आरनिफ्राय गामि दानख’नाय आरो सोसन्नायनि थाखाय दाफुंनाय कमिसनआव बर’ हारिनि अनगायै गुबुन हारिनि सासे सोद्रोमाखौबो थिसन्नो थाखाय सरकारनिसिम दाबि देखाङो।