Bodosa Newspaper

July 19, 2024

जोबोद गुसु बोथोरजों लोगोसे डिसेम्बरआ जागायबाय

Cold

गोदान दिल्ली, 2डिसेम्बर: डिसेम्बर दानआ जागायनायजों लोगोसे गुसुआबो जागायबाय। बेनि गेजेरजों हाजो ओन्सोलफोराव बरफ गोग्लैनाया जागायबाय, जायनि गोहोमखौ फोथार ओन्सोलफोराव रोखायै नुनो मोन्नाय जायो। माखासे फोथार ओन्सोलफोराव फुंनि समा जोबोद गुसुजों लोगोसे जागायजेनो। आथिखालाव बेयाव सान्जौफुनि समाव सान ओंखारनायनिबो गोहोमखौ नुनो मोन्नाय जादों, नाथाय अब्लाबो गुसुआ सोलिबाय थासिगोन। अदेबानि हारियाणा, उत्तर प्रदेश, पान्जाबजों लोगोसे माखासे राइज्योफोराव जोबोद गुसुआ आगान खोख्लैबाय। बेरा फारसे तामिलनाडु आरो केरेला बायदि राइज्योफोराव निवारनि उनाव दा आरोबाव मोनसे बारहुंखा फैनायनि सन्देह दंबावो। बे जाहोनाव बे ओन्सोलफोराव गोबां अखा आरो गोख्रों बार बारनो हागौ। मख’नो गोनांदि, हारियाणाआव गुसुनि जाहोनाव सुबुंफोरा गावबा-गावनि सानफ्रोमबोनि खामानि मावनायाव जेंना गोनां जाबाय। नारनौलआ राइज्योनि बयनिख्रुइ गुसुसिन ओन्सोल, जेराव बिदुंखौ 6.2 डिग्री सेल्सियाससिम हमदांनो हानाय जादों। बेनि उनाव हिसार आरो रहतक, जेराव थांनाय सानथामनि गेजेराव बिदुङा 3 आरो 6 डिग्री सेल्सियासनि गेजेराव थादों। हिसारआव हरनि समाव बिदुं 6.9 डिग्री सेल्सियासजों लोगोसे बे ओनसोलाव 3 बोसोरनि रिकर्डखौ सिफायदों। बेराफारसे, दिल्लीयाव थांनाय नभेम्बरनि दाना बे बोसोरनि रिकर्डखौ सिफायो। दिल्लीआव बे दानाव 71 बोसोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ गुसुसिन जायो आरो बेयाव फैगौ समफोराव गुसुआ बारायबावनो हाबावगौ।