Bodosa Newspaper

May 31, 2024

तामुलपुर फरायसालिमायाव 36थि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि खुंदों ।

तामुलपुर, 27 अक्टबरः तामुलपुर फरायसालिमाया बोसोरफ्रोमबो खुफुंनाय बायदि देग्लायबो 36 थि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि खुंदोंl बे फरायसा बरायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल खुंनाय जायोl बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो 58 नं तामुलपुर बिधान सभानि MLA जलेन दैमारिया l बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ, माननि … Read more