• Home
  • /
  • BTAD
  • /
  • बि टि आरनि सोलोंथाइ खोन्दोखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय बि टि आर खुंथाइनि मोनसे गोदान आगान।

August 6, 2021

बि टि आरनि सोलोंथाइ खोन्दोखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय बि टि आर खुंथाइनि मोनसे गोदान आगान।

बि टि आर आव सोलोंथाइ मान दान्दाखौ फोजौखांहोनो, सोलोंथाइ फसंथानफोरनि थासारिखौ नोजोर लाखिनो, सोलोंथाइ बिथांखि आजावनो, फरायसाफोरनो गुन गोनां, गोग्गो आरो उदां सोलोंथाइखौ लाफानानै सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय गासै बिथिंनि सायाव नोजोर लाखिनो आरो जेंना बोस्रांनायनि सायाव खामानि मावनो थाखाय मोनसे गोदान सोलोंथाइ खान्थि लाबोनायनि नोजोरजों BTR सोलोंथाइ खान्थि रेबनाय रोंगौसा आफाद दानाय जायो।

 दिनै कक्राझार CIT नि आलासि नमानि सावराय नब्लाङाव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों बे गोदानै दाजानाय BTR सोलोंथाइ खान्थि रेबनाय रोंगौसा आफादखौ बेखेवनानै होयो BTC नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर’आ।

BTC नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर’खौ मासिगिरि आरो लेंथुमगिरि, BTC नि प्रिनसिपाल सेक्रेटारि शन्तानु पि गतमारेखौ लोगो लेंथुमगिरि आरो BTC सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदिस प्रसाद ब्रह्मखौ सोद्रोमा नेहाथारि महरै साइखनानै राइज्योनि गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथान,बर’ थुनलाइ आफाद,  NGO, गुबुन गुबुन आफाद- गौथुमफोरनि थान्दै आरो बर’नि माखासे सोलोंथाइ गिरि, सानसुमैफोरखौ लानानै गासै सा 45 सोद्रोमानि बे BTR सोलोंथाइ खान्थि रेबनाय रोंगौसा आफादखौ दानाय जादों।

Share with your friends!

Related Posts

गामिआरि लामानि सायाव गोनांथार सावरायमेल खुंदों।

गामिआरि लामानि सायाव गोनांथार सावरायमेल खुंदों।

बाक्सानि बरमायाव बारग’ NDFB फोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों।

बाक्सानि बरमायाव बारग’ NDFB फोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों।

कक्राझारनि सोहोरनि साखाथियाव थानाय बालाजान गामियाव निखावरि नखरफोराव बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ सुलु लाहैदों।

कक्राझारनि सोहोरनि साखाथियाव थानाय बालाजान गामियाव निखावरि नखरफोराव बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ सुलु लाहैदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here