Bodosa Newspaper

May 30, 2023

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

मुसलपुर ,18 डिसेम्बर : दिनै Bodo Ex Volunteer Force For Bodoland Movement आफादआ बागसा जिलानि मुसलपुर जुनियर बेसिक गुदि फरायसालिनि नब्लांआव मोनसे मेलनि गेजेरजों‌ All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होनानै मिरु आफादखौ दाफुंबाय। ककराझार जिलानि डलिन ब्रह्मखौ आफादनि आफादगिरि, बागसानि सिन्तु बसुमतारिखौ गाहाइ नेहाथारिनि बिबान होनानै आसामनि गुबुन गुबुन जिलाखौ लानानै गोदान मिरु आफादखौ दाफुंना लानाय जायो। बर’नि थामान्था रैखाथिखौ खौसेथिखौ फोथांना लाखिनाय थांखिखौ लानानै बे बड’लेण्ड सोमावसारारि आफादखौ दानाय जादों आरो बे बड’लेण्ड सोमावसारारि आफादा अहिंसा खान्थिनि गेजेरजों सुबुं सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बड’लेण्ड मोनागौ मानि सोमावसारलांबाय थागोन होनना गोदानै दाजानाय आफादगिरि डलिन ब्रह्मआ मोनथि होदों।

Share with your friends!

Leave a Comment