• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • भारतनि फुटबल हान्जाया 2022 नि वर्ल्ड काप क्वालिफायार मेचखौ दोन्थ’नायाव गोजोन्नाय फोरमायदों

August 19, 2020

भारतनि फुटबल हान्जाया 2022 नि वर्ल्ड काप क्वालिफायार मेचखौ दोन्थ’नायाव गोजोन्नाय फोरमायदों

गोदान दिल्ली, 18 आगस्ट: भारतनि हौवा फुटबल हान्जाया कभिड-19 महामारिनि जाहोनआव 2022 नि वर्ल्ड काप आरो 2023 नि एएफसि एसियान कापनि थाखाय एसिया हादरआव जानो गोनां फैगौ क्वालिफाइं मेचखौ बोसोरसेनि थाखाय दोन्थ'नायाव गोजोन्नाय फोरमायदों आरो फिफा आरो एसियान फुटबल कन्फेडारेसननिसिम साबायख'र जासिदों। एएफसिनि बिबानगिरि सुलुङा मिबथिहोनाय बादिब्ला, दासान्दि माखासे हादरआव कभिड-19 नि गोसारनाय थासारिखौ नोजोर होनानै मोननै फुटबल आफादआ थांखि लादोंदि, 2022 नि वर्ल्ड काप आरो 2023 नि एसियान कापनि फैगौ क्वालिफाइं मेचखौ बोसोरसेनि थाखाय दोन्थ'नाय जाबाय। सोलिफु बोसोरनि फैगौ अक्टबर आरो नभेम्बर दानआव बे मोननै आफादआ क्वालिफाइं मेच गेलेनो थाखाय गेलेगोन अक्ट'खौ फोसावनाय आरो थि खालामनाय जादोंमोन । नाथाय गेलेनायनि थासारिखौ जाथावना नजों बोसोरसेनि थाखाय दोन्थ'नाय जादों आरो बे थांखि लानायखौ भारतनि फुटबल हान्जानि गल किपार गुरप्रीट सिं सान्दुआ गोजोन्नाय फोरमायदों आरो गेलेगिरिफोरा बेफोर मेचखौ गेलेनायनि फार्से गोनों थियारि जानो हागोन होन्नानै बुङो। गल किपार गुरप्रीटआ गेलेगिरिफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै फिफा आरो एएफसि मोननै आफादनि थांखि लानायखौ गोजोन्नाय फोरमायो। लोगोसे गावनि गेलेनायनि फार्से फिन गेलेग्रा फोथाराव ओंखारफिन्नो थियारि जानायखौ गोजोन्नाय फोरमायबावदों। भारतनि फुटबल हान्जानि मिडफिल्डार अनिरुद्ध तापाया बुडोदि, बे थांखि लानायनि उनाव हान्जानि गेलेगिरिफोरा माखासे सम नेनांगोनब्लाबो नाथाय गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोजां खाबु होन्नानै बुंबावो।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here