• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • सा 3,980 फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ अरायथा खालामनायजों लोगोसे गं 382 फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनो फोसावबाय

August 19, 2020

सा 3,980 फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ अरायथा खालामनायजों लोगोसे गं 382 फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनो फोसावबाय

गुवाहाटी, 18 आगस्ट: फैगौ 2021 माइथायनि जानो गोनां आइन आफादनि बिसायख 'थिनि सिगां-सिगां कंग्रेस, एआइइउडिएफ आरो गोदानै दाजानो गोनां जुथाय राजखान्थिनि जौसांखौ फेजेन्नो थाखाय सनवाल दैदेन्नाय राइज्यो सरकारआ गोबांथार सुबुं अन्सायलु बिथांखिफोर फोसावगासिनो दङ। राइज्यो सरकारआ बावैसो राइज्योनि निखावरि थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय अरुनदय बिथांखिखौ बेखेवनानै होयो। बेबायदिनो मंगलबारखालि आसाम सरकारनि सोलोंथाय बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माआ मोनसे गोजोन्थाव फोसावथायखौ फोसावनानै होयो। मन्थ्रि शर्माआ मंगलबारखालि राइज्योनि गासै सा 3,980 फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ अरायथा खालामबाय होन्नानै फोसावनायजों लोगोसे गासै गं 382 सोलोंथाय फसंथानफोरखौ सरकारि खालामबाय होन्ना फोसावयो। गासै सा 3,980 फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव गासै 3049 फोरोंगिरिफोरा डिरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आरो गासै सा 931 फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ डिरेक्टरेट अफ हायार इडुकेसननि आवथायाव लाबोनाय जादों। ङ शर्माआ फोसावनाय बादिब्ला फैगौ 27 आगस्टखालि कलाक्षेत्रयाव खुंजानो गोनां मेहेर गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों थिसन्थाय बिलाइखौ गथायनाय जागोन। ड० शर्मानि बे फोसावथाया राइज्योनि गोलाव सम भेन्सार महरै सोलिबाय थानाय फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ रंजाखांहोगोन होन्ना सान्नाय जादों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here