Bodosa Newspaper

May 31, 2024

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

तामुलपुर, 30 अक्टबर : दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै तामुलपुर जिलानि मठंगाफुरियाव खुंफुंनाय जायो। फुंनि समावनो ड० लिलाधर ब्रह्मनि मुसुखाखौ बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ बेखेवनानै होयो, बिनि उनावनो फुंनि आर’ज, दुलाराइ बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव ड० लिलाधर ब्रह्मनि मुङाव सेबखांनाय ‘संदानगिरि’ मुंनि बिजाबखौ बेखेवनानै होयो पद्मश्री बान्था मोनगिरि ड० मंगलसिं हाजवारिया, बानजाय आफादा ड० लिलाधर ब्रह्मनि आबुं जिउ-खारि मुंनि सेबखांनाय बिजाबखौ बेखेवनानै होयो दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आथिखालनि मावफुं सोद्रोमा खगेन रामसियारिया ।

liladhar brahma 1

बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, बिटिसिनि सोद्रोमा हेमेन्त कुमार राभा, दुलाराइ बाथौ गौथुमनि गाहाइ नेहाथारि गनेस दैमारि आरो गोबां बाथौ आफादनि दैदेनगिरि आरो सिबियारि फोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन।

liladhar brahma

मख’नो गोनांदि दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि म लिलाधर ब्रह्मआ गोबाव सम जब्रायाव गोग्लैना थाखांनायनि उनाव थांनाय 21 आगस्तआव रुंसारि जानांदोंमोन। थुनलाइ, हारिमुखौ लाफाना बायदि बायदि बिथिंआव खामानि मावलांनायनि उनावबो ड० लिलाधर ब्रह्म बिथांआ बाथौ संदानगिरि महरै गोलाव सम खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायखौ दुलाराइ बाथौ गौथुमनि गाहाइ नेहाथारि गनेस दैमारि बिथांआ बर’ समाजनि सुख’ हायै खहा जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों।

Share with your friends!

Leave a Comment