• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझारनि सोहोरनि साखाथियाव थानाय बालाजान गामियाव निखावरि नखरफोराव बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ सुलु लाहैदों।

August 11, 2021

कक्राझारनि सोहोरनि साखाथियाव थानाय बालाजान गामियाव निखावरि नखरफोराव बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ सुलु लाहैदों।

बि टि सि आव गोरिबनि जेंनाखौ फोजोबनायनि गुदि नोजोरजों थांनाय सान्नैसो सिगांनिफ्राय बि टि सिनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि गामि गामि हाबनानै नायगिदिंनाय आरो सुलु लानाय बायदिनो, बि टि सि नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर’आ दिनै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब गामिफोराव हाबनानै गोरिब थाखोनि नखरफोरखौ नायगिदिंदों। कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय देबोरगाव-बालाजाननि बाजपारा गामियाव हाबनानै सरकारि बिथांखिनिफ्राय जानगाराव थानांनाय नगद रय नि सुबुंनि नख’राव नुजाथिहैयो प्रमद बर’आ। बे समावनो बि टि सि नि गाहाय प्रमद बर’आ गोरिब आरो दुखुथिया सुबुंफोरनि जेंनाखौ फोजोबनो थांखिजों बि टि सि नि गासै जिल्लाफोराव सानसेयाव गंथाम दुखुथिया नख’राव हाबनायनि हाबाफारिखौ लादों होन्नानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। लोगोसे फैगौ 16 आगस्टनि उनाव गासै EM-GM फोरा 2 अक्टबरसिम सानफ्रोमबो 3 निफ्राय 5 रिंगासिम सिम दुखुथिया नखरफोराव हाबनायनि थांखि लादों होन्नानै फोरमायबावो बि टि सि नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर’आ।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here