• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • 6 नभेम्बरआव दावबायारिफोरनि थाखाय राजिब गान्धी माहारियारि पार्कखौ बेखेवगोन

November 1, 2020

6 नभेम्बरआव दावबायारिफोरनि थाखाय राजिब गान्धी माहारियारि पार्कखौ बेखेवगोन

माजबात, 1 नभेम्बरः सोलिफु बोसोरनि फैगौ 6 नभेम्बरखालि राजिब गान्धी माहारियारि पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवगोन। शनिबारखालि बे बाथ्राखौ पार्कनि बिबानगिरिआ मिबथिहोदों । गेजेराव माखासे सानल' थाबावनायनि सिगांनो माहारियारि पार्कनि हाबग्रा दरखं, आलासि जिरायसालि न'फोरखौ समायना-रमायनायै साजायनाय नुनो मोन्दों ।

Rajib Gandhi Orang National Park Reopen

 सुलुंनि बादिब्ला, फैगौ 6 नभेम्बरखालि बेखेवनो गोनां राजिब गान्धी माहारियारि पार्कखौ बेखेवगोन हाबाफारिआव गाहाय आलासि महरै आसाम सरकारनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रिआ बाहागो लानायनि बाथ्रा। दासान्दि पार्कआव थानाय मैदेर साफारि आरो पार्कनि साखाथियाव नांजाबनाय ओन्सोलाव थानाय जिप साफारिफोरखौ कभिडनि प्रटकल मानिनानै दावबायारिफोरखौ पार्कआव हाबनाय एबा दावबायनायनि गनायथि होनाय जादों। 15 नं माहारियारि गाहाय लामानिफ्राय खोला 18 कि:मिः जान्थाय एबा गुवार ओन्सोलाव दावबायारिफोरा राजिब गान्धी माहारियारि पार्कआव सौफैनो हागोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here