• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • 52 साननि थाखाय भारतनि बक्सिं गेलेगिरिफोरा इटाली, फ्रान्सआव ट्रेनिं लानो दावबायलांगोन

October 9, 2020

52 साननि थाखाय भारतनि बक्सिं गेलेगिरिफोरा इटाली, फ्रान्सआव ट्रेनिं लानो दावबायलांगोन

गोदान दिल्ली, 8 अक्टबर: 6 थि खेब वर्ल्ड सेम्पियन जानाय गोहो गोरा आइजो बक्सार एमसि मेरिकम आरो गुबुन सानै गेलेगिरिफोरखौ नागारनानै अलिम्पिक गेम्सनि थाखाय क्वालिफाइ जाखानाय भारतनि हौवा आरो हिन्जाव बक्सिं गेलेगिरिफोरा फैगौ माखासे साननि थाखाय गुबुन हादरआव ट्रेनिं लानो दावबायलांगोन । भारतनि बक्सिं आफादनि बिबानगिरि सुलुङा मिबथिहोनाय बादिब्ला, इटाली आरो फ्रान्स हादरआव गासै 52 सान ट्रेनिं लानो थाखाय भारतनि अलिम्पिक गेम्सआव क्वालिफाइड जाखांनाय सा 16 हौवा-हिन्जाव बक्सिं गेलेगिरिफोरा फैगौ सप्ताहआव दावबायलांगोन । मिबथिनाय बादिब्ला, अलिम्पिक गेम्सनि थाखाय क्वालिफाइड जानाय एमसि मेरिकमआ दासान्दि डेंगु जानायनि जाहोनआव आरो कभिड-19 महामारिनि गुवारै गोसारनाय थासारिखौ नोजोर होनानै गुबुन हादरआव ट्रेनिं लाहैनाय हाबाफारिखौ नेवसिगारदों। इउरप दावबायनानै भारतनि बक्सिं गेलेगिरिफोरा ट्रेनिं लाहैनायनि गेजेराव सा 10 हौवा आरो सा 6 आइजो बक्सिं गेलेगिरिजों लोगोसे फोरोंथाय स्टाफनि सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै गासै सा 28 हान्जाया दावबायलांदों । गुबुन हादरआव हादरनि गेलेगिरिफोरा फोरोंथाय लाहैनायनि थाखाय सरकारआ 1.31 कौटि रांखौ गनायथिनाय जाबाय ।

Lovlina 1

मख'नो गोनांदि, अलिम्पिक गेम्सआव क्वालिफाइड जानाय गासै सा 9 बक्सिं गेलेगिरिफोरनि मुङा फारियै- अमित पांगल, आशिस कुमार, सतिश कुमार, सिमरन्जित कौर, लाभलिना बरगहाइ, फुजा रानी आरो बिकाश कृष्णानमोनहानो गाहाय। गुबुन फार्सेथिं आमेरिकायाव ट्रेनिं लाबाय थानाय मनिश कौसिकआ जोखोम जानायनि जाहोनआव दासान्दि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय खौरांखौ मोन्नो हादों । मनिपुरनि गोहो गोरा आइजो एमसि मेरिकमआ गावनि देहायारि जेंनानि थाखायनो हान्जाजों गुबुन हादरआव फोरोंथाय लाया होन्नानै बुङो। मेरिकमआ बुङोदि, दासान्दि आं दिल्लीयावनो थानानै ट्रेनिं लानायखौ सोलिहोबाय थागोन। फैगौ 15 अक्टबरनिफ्राय 5 डिसेम्बरसिम गासै 52 साननि थाखाय इटाली हादरनि असिसिआव फोरोंथाय लानाया सोलिबाय थागोन। गुबुन फार्सेथिं सा 13 बक्सिं गेलेगिरिफोरा फ्रान्सनि नानटेस सहरआव फैगौ 28 निफ्राय 30 अक्टबरसिम फोरोंथाय लानाया सोलिबाय थागोन । गुबुन फार्सेथिं थांनाय आगस्ट दाननिफ्राय पातियालायाव भारतनि बक्सिं गेलेगिरिफोरनि थाखाय नेसनेल ट्रेनिं केम्पखौ फसंनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय कभिड-19 गोसारनायनि जाहोनआव बे फोरोंथाय बादाखौ दोन्थ'नाय जायो। गुबुन हादरआव ट्रेनिं लाहैनाय हादरनि गेलेगिरिफोरखौ फैगौ टकिय अलिम्पिक गेम्सआव मेडेल देरहानो हागोनखौ मिजिंथिदों।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here