• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • हाग्रा बिफाननि हा दखल खालामनायखौ लानानै दुंहाव थासारि

September 14, 2020

हाग्रा बिफाननि हा दखल खालामनायखौ लानानै दुंहाव थासारि

काजलगाव, 14 सेप्तेम्बरः चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय पाताबारिआव हाग्रा बिफाननि मावफारियाखौ गाग्लोबदों आइन बेरेखायै दखल खालामग्रा सुबुंफोरा। बे जाथायाव चिरां हाग्रा बिफाननि माखासे मावफारियाफोरा जोखोम जादों आरो बिसोरनि गेजेराव गुबुन सासेआ गोब्राबथार होन्नानै सुलुङाव फोरमायदों। चिरां डिभिजन हाग्रा बिबानगिरि ब्रह्मानन्द पाटिरिआ बुङोदि, पाताबारिआव हाग्रा बिफाननि 500 हेक्टरनिख्रुइबो बांसिन हाग्रा बिफाननि हा दङमोन। संरैखाथि होनानै बे हायाव बिफां-लाइफां फोथांनानै लाखिनो नाजादोंमोन हाग्रा बिफानआ बेनि गेजेरावनो 100 हेक्टर हायाव चिरां हाग्रा बिफानआ थांनाय 7 आगस्टनिफ्राय दंफां फुलि गायनाय खामानिखौ जागायजेन्दोंमोन। बे सानखालिबो आमथेका आरो कुक्लुं हाग्रा ओन्सोलनि माखासे हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा बे खामानिखौ मावबाय थादोंमोन। नाथाय माखासे सुबुंफोरा बे हाखौ आइन बेरेखायै दखल खालामनो नाजादों होन्नानै अजद सिखारदों। हाग्रा बिफानआ बिसोरखौ गोबांथार बुजायदोंब्लाबो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा खामानि मावबाय थानायनि समावनो हरखाब माखासे सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरखौ बेलासि समाव गाग्लोबो।

Chirang- Forester attack by Miscreant

जाथाया दान्दिसे सम गिथावना थासारि नुजाथिनायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाआ गोजौआव गुलि गावगारनो गोनां जानाय थासारिबो सोमजियो। आइन बेरेखायै दखल खालामग्रा सुबुंफोरनि गाग्लोबनायाव माखासे बिफाननि मावफारियाफोरा जोखोम जायो आरो बेनि गेजेरावनो बाथाबारि जइन्ट फरेस्ट मेनेजमेन्टनि आफादगिरि उत्तम मोसाहारिआ गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम मोन्नाय मोसाहारिखौ थाबैनो बङाइगावनि प्राइभेट नार्सिं हमआव फाहामथायनि थाखाय थिसन्नाय जायो। बेनि सोमोन्दै आमथेका हाग्रा दख'रा बिफाननिफ्राय आमगुरि थानायाव गसर थिसन्दों होन्नानै मिबथिहोयो चिरां हाग्रा डिभिजननि बिबानगिरि ब्रह्मानन्द पाटिरिआ।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here