• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • सुजिआ देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां आदार

October 17, 2020

सुजिआ देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां आदार

जोंनि संग्रा न'आव गोबां मुवा-बेसादफोर थायो जाय देहानि थाखाय आरो स्वादनि थाखायबो मोजां। बेफोरनि मोनसेआ जादों सुजि। सुजियाव भिटामिन आरो मिनारेल्सआ जोंनि देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां। (1) सुजियाव ग्लसेमिक इन्डेक्सआ गोबां खम थायो। बेनि जाहोनआव बेयो डायबिटिस बेरामिफोरनि थाखाय मोजां जाग्रा आदार। (2) देहानि लिरथायखौ बाङाइ खालामनो नाजादोंब्ला डाइटआव सुजिखौ बाहायनांगौ । बेयाव गोबां फाइबार मोन्नाय जायो जाय दोगोन तन्त्रखौ गाहामै लाखिनायाव मदत खालामो। (3) देहा सोलेरआव एनार्जिखौ लाखिलांनो थाखा भिटामिन, खनि संख्रि आरो गुबुन पषक तत्वफोरनि गोनांथि जायो आरो बेफोर गासैबो सुजिआव आबुङै थायो।

Suji

बेयो बिखा आरो किडनीनि हाबाफारि मावनायनि गोहोखौ खम खालामो आरो बेजों लोगोसे बेयो मोदोम बेदरफोरखौ गाहामै मावनायाव मदत खालामो।(4) सुजियाव आइरननि बिबांआ आबुं थायो आरो बेखौ जानायनि हुदा थायोब्ला एनिमिया बेराम जानो हागौआ खम जायो आरो थै खम जानायाबो जानगार जालाङो। (5) सुजियाव फेट एबा मेजेम आरो क्लेस्ट्रलआ एसेबो थाया। बेनिखायनो कलेस्ट्रल गोबां थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बेयो गाहाम। मख'नो गोनांदि गाहाम देहानि जायखि जाया राहाखौ आजावनायनि सिगां डाक्टारनि सुबुरुन लानांगौ।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here