• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • सामब्रामनि बेसेना बाङाइ जाफिन्नो हासिगौ

October 30, 2020

सामब्रामनि बेसेना बाङाइ जाफिन्नो हासिगौ

गोदान दिल्ली, 30 अक्टबर: सोरांनि फोर्बो दिवालीनि सिगांनो सामब्रामनि बेसेनआ बाङाइ जाफिन्नो हासिगौ। मानोना सरकारआ सामब्राम गोजानि 1 लाख टन बाफार स्टकखौ हाथाइयाव फोसावगासिनो दङ। अदेबानि सामब्राम जगायनानै होनायखौ बांहोनायाव बेसेनआ दावख्लायफिन्नो हासिगौ। बेनि गेजेरजों मिरु आबाद मन्थ्रि नरेन्द्र सिं तमारआ फोरमायोदि, सरासनस्रा सुबुंफोरनो रेहाय होनो थाखाय सरकारआ 1 लाख टन बाफार स्टकखौ रिलिस खालामगासिनो दङ। अदेबानि आबाद मन्थ्रिआ बुंबावदोंदि, सामब्रामनि बेसेनखौ सामलायनो थाखाय जों थि समाव एक्सपर्टनि सायाव होबथानानै इनपर्टनि लामाखौ खेंबाय।

Onion

सरकारि अन्जिमानि बादिब्ला, चेन्नाइआव सामब्रामनि बेसेनआ 1 कि:ग्रा:याव 76 रांनिख्रुइ बाङाइ जानानै 24 अक्टबरआव 1 किलग्रामआव 66 राङाव फैयो। बेबादिनो मुम्बाइ, बेंगालुरु आरो भुपालआवबो 1 किलग्रामाव 5-6 रां दावख्लायनानै 70 रांनि सोलायै 1 किलग्रामाव 64 रां आरो भुपालआव 40 रांसिम जाहैयो। बेराफार्से महारास्ट्रनि लासलगावआव सामब्रामनि बेसेनआ 1 किलग्रामाव 5 रां दावख्लायनानै 51 रां जाबाय। लासलगाव एसियानि गेजेराव सामब्रामनि बयनिख्रुइ देरसिन बेसेन खमाव मोन्नाय स्टक बाजार दङ। अन्जिमानि बादिब्ला, मुलुगनि बयनिख्रुइ देरसिन मैगं बाजार दिल्लीनि आजादपुर बाजारआव सानफ्रोमबो सामब्राम गोजानि सौफैनाया बारायनानै 530 टननिख्रुइ बांसिन जाहैबाय। बेनि अनगायै मुम्बाइआव सौफैनाया 885 टननिफ्राय बारायनानै 1,560 टन, चेन्नाइयाव 1,120 टननिफ्राय बारायनानै 1,400 टन आरो बेंगालुरुआव 2,500 टननिफ्राय बारायनानै 3,000 टनसिम सौहैयो।

Share with your friends!

Related Posts

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here