• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • मैखुनआ इम्युनिटिखौ बांहोनायजों लोगोसे माखासे बेरामफोरनिफ्रायबो रैखाथि होयो

September 25, 2020

मैखुनआ इम्युनिटिखौ बांहोनायजों लोगोसे माखासे बेरामफोरनिफ्रायबो रैखाथि होयो

       मैगं-थाइगंफोरनि फारिलाइयाव बेरामखौ होबथानो हाग्रा होगो महरै मैखुनआ जरखा जायगा दं। मिथिंगायारि महरै बेयाव औरैबायदि पुष्टि जगायनायखौ मोन्नाय जायो जाय जोंखौ माखासे गोब्राब बेरामफोरनिफ्राय रैखाथि मोन्नायाव हेफाजाब होयो। बिजिरसंगिरिफोरनि बादिब्ला मैखुनआ इम्युनिटिनि फुंखा। सानफ्रोमबो मैखुन जायोब्ला उदैयाव गाहाम बेक्टेरियाआ बाङो। बेजों लिभारआव ग्लुकजखौ गाहामै सामलायना लाखिनो हायो। मैखुनआव एन्टि अक्सिडेन्टखौबो गोबां मोनो। बेयो फ्रि रेडिकल्सजों जुजिनाय आरो जिबख्रिफोरखौ अक्सिडेटिभ राहानिफ्राय रैखाथि होनायाव हेफाजाब होयो। एन्टि अक्सिडेन्टसजों आबुं जानायनि थाखाय मैखुनआ बिखाजों सोमोन्दो गोनां जेंना आरो डायबेटिस बायदि बेरामफोरनिफ्राय रैखाथि होयो, मैखुनआव बेक्टेरिया होबथानो हाग्रा गुनफोरा थानायनि थाखाय बेखौ जायोब्ला बेक्टेरियानि गुबुन गुबुन इनफेक्सन जानायफोरनिफ्राय रैखाथि मोनो। बेयाव मोन्नाय पुस्टिजों बिगुरनि हुइजु हुइजा जानायखौ बाङाइ खालामो। मैखुनआव मोन्नाय हाइ निउट्रियेन्सआ बिखानि थाखाय मोजां। लोगोसे बेयाव माखासे रोखोमनि एन्जाइम आरो जोंनि कलेस्ट्रल लेबेलखौ खम खालामो।

Mushrooms

मैखुनआव गोहो गोरा एन्टिकेन्सार एबा केन्सार बेरामखौ होबथाग्रा गुन थायो। बेयो केन्सारनि जिबख्रिफोरखौ सिलिंखार खालामो। मैखुननि अर्कआ आहार आरो उदैआव जानाय केन्सारनि जिबख्रिफोराव एन्टि केन्सार गोहोमखौ होयो। मैखुनआव मोन्नो हानाय एन्टिअक्सिडेन्ट, प्रटिन, भिटामिन डि, सेलेलिनियाम आरो जिंक बायदि पिस्तफोरनि जाहोनयाव बेखौ गोबां मुलि बानायनाय फोरआव बाहायो। बेयाव भिटामिन बिबाङा थायो जाय जानाय आदारखौ ग्लुकजआव सोलाय होना गोहो सोमजि होयो। भिटामिन बि-2 आरो बि-3 आबो मेटाबलिज्मखौ गाहाम लाखियो। बेनिखायनो मैखुनखौ जायोब्ला मेटाबलिज्मआ गाहामै थायो। मैखुनआ दोगोन तन्त्रखौ गाहामै लाखियो। सप्ताहयाव खेबनै मैखुन जायोब्ला लिभारजों लोब्बा गोनां जेंनाफोरजों लोगोसे गेस्ट्रिक, खि गोरा जानाय, हजम जायै आरो उदैयाव इन्फेक्सन जानायफोरनिफ्राय रैखाथि होयो। मैखुनआव केल्सियाम फसफरास आरो भिटामिन डि खौ आबुं बिबांनि मोनो। फाहामगिरिफोरनि बादिब्ला, सप्ताहयाव खेब 3-4 मैखुनखौ जायोब्ला हाराफोरा गोरा जायो आरो जराफोरा जेंना जानायनिफ्राय रैखा मोनो।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here