• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • मेलेमआरि जेंनाखौ बोस्रांनो हानाया भारतनि फुटबलनि थाखाय गेदेर बाथ्राः गौरामांगि

October 12, 2020

मेलेमआरि जेंनाखौ बोस्रांनो हानाया भारतनि फुटबलनि थाखाय गेदेर बाथ्राः गौरामांगि

गोदान दिल्ली, 12 अक्ट'बर: भारतनि फुटबल हान्जानि बारग' केप्टेन गौरामांगि सिंआ बुङोदि, थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो भारतनि फुटबल हान्जानि गेलेनाया आवगायगासिनो दं। बे आवगायनायाव गेलेगिरिफोरनि मेलेमआरि गोसोआरि आरो देहायारि बिथिंखौ गोख्रों लाखिनाया जोबोद गोनांथार जादों। 34 बोसोर बैसोनि गौरामांगिआ हादतनि फुटबल गेलेनायनिफ्राय आजिरा लानानै दासान्दि आइ लिगआव एफ सि बेंगालुरु इउनाइटेडनि लोगो कच महरै बिबान सामलायदों। जेराव कभिड-19 नि उनाव गिबि फुटबल टुर्नामेन्ट आइ लीग क्वालिफायार मेचखौ गेलेनो थांगासिनो दं। वर्ल्ड मेन्टेल हेल्ट साननि हाबाफारियाव बाहागो लानानै ए आइ एफ एफ डट कमनिफ्राय बारग' केप्टेन गौरामांगिआ बुङोदि, साफ्रोमबो गेलेगिरि आरो कचफोरा गोसोयारि दिदोम एबा गोख्रों लाखिनाय आयदानि सायाव बाथ्रा सावरायदों। जेराव बे जेंनाजों जुजिनानै भारतनि फुटबल गेलेगिरिफोरनि गेलेनाया गोबां सोलायबोनो हादों होन्नानै बुङो ।

Gouramangi Singh

गौरामांगिआ बुंबावदोंदि, बेयो जोबोद मोजां बाथ्रादि, गेलेगिरि आरो कचआ बे समाव गेलेगिरिफोरनि गोसोयारि जेंनानि सायाव नोजोर लाखिनानै बे जेंनाजों मोगा-मोगि जुजिनो थियारि जादों। भारतनि गेलेगिरिफोरा गुबुन हादतनि गेलेगिरिफोरजों गेलेफानायाव खाबु गोनां आरो हादतनि साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरा गाव-गावनि फुटबल केरियार दानायाव मदत मोन्नायनि फारसे फोरमान दिन्थिनो हागोन होन्ना मिजिंथिबावो। बारग' गेलेगिरिया बुंबावोदि, बेनि सिगां सुबुंफोरा बेबायदि जेंनानि सायाव जेबो नोजोर लाखियाखैमोन । नाथाय सुबुंफोरा दासान्दि मिथिनो हादोंदि, जुदि जेंनाखौ दबथायनोब्ला बेयाव जेबो लाजिनायनि बाथ्रा फैनाङा होन्नानै बुंनायजों लोगोसे बेबायदि सान्नाया गेदेर बाथ्रा होन्नानै बारग' गेलेगिरिया बुंथियो।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here