• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • मिथि बिलाइनि मैगंआ देहानि थाखाय गुन गोनां

September 27, 2020

मिथि बिलाइनि मैगंआ देहानि थाखाय गुन गोनां

        गोजां बोथोरआव मैगं-थाइगंफोरखौ बांसिनै मोन्नाय जायो। बेफोरनि गेजेरआव मिथि बिलाइआबो मोनसे। बोसोरनि जायखि जाया बोथोरआवनो बेखौ जानो हायो। मिथि बेगरआ जेरै मुलिनि गुन गोनां मिथि बिलाइआबो गाहाम देहानि थाखाय मोजां आरो मुलाम्फा गोनां। मिथि बिलाइनि गुनफोरखौ फारियै होनाय जाबाय-  (1) मिथिनि बिलाइया दोगोन बिखान्थिजों लोब्बा गोनां जेंनाफोरखौ जानगार खालामो। बेयो गेस जानाय आरो उदै दुनाय बायदि जेंनाफोर जानायावबो गुन गोनां । (2) मिथि बिलाइया डायबेटिसआव मोजां। बेयो डायबेटिसखौ कन्ट्रल खालामो आरो सुगारनिफ्राय रैखाथि होयो। ब्लाड सुगारनि लेबेलखौ कन्ट्रल खालामो। (3) मिथिआ मेसें बोथोरआव मोन्नाय देहानि लिरथायखौ बाडाइ खालामग्रा मैगंफोरनि गेजेरआव मोनसे।

Methi or Fenugreek Leaves


बेखौ सम सम खरै जायोब्ला देहानि लिरथाया बाङाइ जायो। (4) मिथिनि बिलाइआ कलेस्टरेलखौ कन्ट्रल खालामनायाव मदत खालामो। मोजां कलेस्टरेलनि थाखाय मिथि बिलाइखौ गुबुन गुबुन रोखोमै संना जानो हायो। (5) मिथि बिलाइआ फिलौनि जेंनायाव मोजां। मिथि बिलाइनि बिदैखौ सानफ्रोमबो सामुससे लोंहोयोब्ला उन्दै गथ'फोरनाव फिलौनि जेंना जानायफोरा जानगारो। गिदिर सुबुंफोराबो मिथि बिदैखौ लोंनो हायो। बेफोर राहाफोरखौ आजावनायनि सिगां डाक्टारफोरनि सुबुरुन लानाया गाहाम।

Share with your friends!

Related Posts

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here