• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • मास्क गान्नाया आखाय सुनायनिख्रुइबो गोनांसिन

October 7, 2020

मास्क गान्नाया आखाय सुनायनिख्रुइबो गोनांसिन

गोदान दिल्ली, 7 अक्ट'बर : करनानिफ्राय रैखा मोन्नो थाखाय दासिमाव आखाय सुनाय आरो सा बाहागोखौ साखोन सिखोनै लाखिनाया जोबोद गोनांथार होननानै गनायनाय जायो। नाथाय आथिखालाव आखाय सुनायनिख्रुइ बांसिनै मास्क गायनायासो गोनांथार होन्नानै रोखा जादों। मोनसे खौरां बिजोंनि बादिब्ला बिगियानगिरिफोरा गनायो दि, जुदि महामारिनि जागाय जेन्नायनिफ्रायनो आखाय सुनायनि जायगायाव मास्क गान्नायखौ लानानै बांसिन नोजोर लाखियोमोनब्ला करना इनफेक्सननि गोसारनाया खम जागौमोन।

Handwash-mask

केलिफर्नियानि इउनिभार्सिटि सेन फ्रान्सिस्कआव मेडिसिन बिफाननि प्रफेसार मनिका गान्धीया आमेरिकानि बिगियान लाइसि नटिलसनो फोरमायोदि, इनफेक्सन जानाय सुबुंफोरनि खुगा आरो गन्थंनिफ्राय दिहुन्नाय ड्रपलेट आरो एयरसलनि गेजेरजों भाइरासआ बयनिख्रुइ गोरलैसिनै गोसारो। बेयो सा बाहागोनि गेजेरजों गोसारा। बेनिखायनो बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय मास्क गान्नायनि गोनांथि दङ। बे भाइरासआ खाथि-खाथि सोमोन्दो लाखिनाय आरो सावरायनायजों गोसारो। बेनिखायनो मोखांजों-मोखां सावरायनाय समाव मास्क गान्नाया गोनांथार।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here