• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • माखासे बेरामफोरनि फाहामथायनि गुन गोनां अस्वगन्धाया

October 12, 2020

माखासे बेरामफोरनि फाहामथायनि गुन गोनां अस्वगन्धाया

गोदान दिल्ली, 12 अक्ट'बरः अस्वगन्धाया मोनसे मख'जाथाव मुलि बिफां, जायखौ आयुर्बेदआव गोदो-गोदायनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो। बेयाव थानाय मुलिनि गुनआ जायखि जाया गाहाम देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां। अस्वगन्धाया मोनसे एडाप्टजेन महरै हाबा मावो। थामहिनबा बेयो जोंनि देहानि मेंनायखौ मोजाङै सामलायनायाव मदत खालामो। बेनि अनगायै देहा सोलेर आरो खर' मेलेमनि थाखायबो गुबुन गुबुनै मुलाम्फा गोनां । अस्वगन्धानि बिलाइ आरो रोदाखौबो बाहायनाय जायो। बेनि गुनफोरा जाबाय -

      1. अस्वगन्धाया थैयाव कलेस्ट्रल आरो ट्राइग्लिसराइडसनि बिबांखौ खम खालामग्रा होन्ना मिथिजायो। जिब-जुनात आरो सुबुंफोरनाव संदान्नायाव बेयो रोखा जादों। बैसो गोराफोरनि सायाव 60 सान संदान्नायाव मोन्दोंदि, अस्वगन्धाया कलेस्ट्रलनि बिबांखौ 17 जौखोन्दोसिम आरो ट्राइग्लिसराइडसनि बिबांखौबो 11 जौखोन्दो बाङाइ खालामो।

Ashwagandha

2. डायबिटिस बेरामिफोरनि थाखाय अस्वगन्धाया मुलाम्फा गोनां। संदान्नायाव मोन्नाय जादोंदि, अस्वगन्धाया थैयाव सुगारनि बिबांखौ खम खालामो। अस्वगन्धाया इन्सुलिन रिलीज आरो इन्सुलिन सेन्सिटिबिटिखौ बांहोयो। जायजों बेयो डायबिटिसजों भुगिनाय सुबुंनियाव ब्लाड सुगारखौ सामलायना लाखियो।

3. बेरामफोर आरो बाइजोनि भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोन्नायनि थाखाय इम्युनिटिआ गोख्रों जानाया गोनांथार। अस्वगन्धाया इम्युन सिस्टेमनि नेचारेल किलार सेल्सनि हाबाफारिखौ मोजांआव लाबायो। बे इम्युन सेल्सआ बेरामफोर आरो इनफेक्सनजों जुजियो।

4. माखासे संदान्नायाव मोन्दोंदि, अस्वगन्धाया देहाआव कार्टिसलनि बिबांखौ गोहोम गोनाङै बाङाइ खालामो। कर्टिसलआ मोनसे स्ट्रेस हर्मन। देहायाव कार्टिसलआ बाङोब्ला देहानि मेंनाय आरो बायदिसिना बेले-बेजे सान्नायफोरा गोसोआव जाखांङो आरो गोसोआरिजों लोगोसे देहा सोलेरनि जेंनाया नुजायो।

Share with your friends!

Related Posts

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here