• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • माखासे जाग्रा मुवाफोरखौ फिन फुदुंना जायोब्ला देहानि थाखाय ख’हा गोनां

September 29, 2020

माखासे जाग्रा मुवाफोरखौ फिन फुदुंना जायोब्ला देहानि थाखाय ख’हा गोनां

गोदान दिल्ली, 29 सेप्तेम्बर: खायसे सुबुंफोरा जाग्रा आदारखौ फुदुंफिन्ना जानो मोजां मोनो। नाथाय गोबाङानो मिथियादि माखासे जाग्रा मुवाफोरखौ फिन फुदुंनानै जायोब्ला देहानि थाखाय ख'हा गोनां जायो। बिब्दि जाग्रा मुवाफोरखौ गुसुब्लाबो फुदुंफिन्नानै जानो नाङा।

Reheating Food

गाहायाव जाग्रा आदारखौ फुदुंफिनना जानायाव मा मा जानो हागौ बेखौ सावरायनाय जाबाय - 1. दाव बेदेरखौ फुदुंफिन्ना जायोब्ला देहानि थाखाय ख'हा गोनां जानो हागौ। फुदुंफिनोब्ला बेयाव थानाय प्रटीन कम्पजिसनआ गुस्लायो जायजों दोगोनजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरा नुजाथिनो हागौ। 2. फालें ओंख्रिखौ फिन फुदुंनानै जायोब्ला केन्सारनि जेंना जानो हागौ। फालें ओंख्रिखौ फुदुंफिन्ना जायोब्ला केन्सार जानो हाथावनाया बाङो मानोना बेयाव थानाय नाइड्रेटआ फिन फुदुंफिनोब्ला एरैबायदि गुदि मुवायाव गुस्लायो जायजों केन्सार जानो हाथावनाया बाङो। 3. मैखुनखौ जायोब्ला ताजा एबा फ्रेसआवनो जानांगौ। बेयो प्रटिननि बाख्रि। नाथाय बेखौ फुदुंफिन्ना जायोब्ला बेयाव थानाय प्रटिनआ कम्पजिशनआव सोलायलाङो आरो बेयो देहानि थाखाय ख'हा गोनां। 4. आलुखौ गेदेर-उन्दै बयबो जानो मोजां मोनो। नाथाय गोबाङानो मिथियादि बेखौ संनानै गोबाव समसिम दोनोब्ला बेयाव थानाय पुष्तिनि गुदि मुवाया गैया जालाङो आरो आलु ओंख्रिखौ फुदुंफिन्ना जायोब्ला दोगोन बिखान्थिआव गाज्रि गोहोम गोग्लैयो। 5. दावदैखौ फुदुंफिन्नानै जानाया ख'हा गोनां। दावदैआव थानाय प्रटिनआ फुदुंफिनोब्ला बिष गोनां जायो।

मख'नो गोनांदि, देहाखौ गाहामै लाखिनायनि राहाफोरखौ आजावनायनि सिगां डाक्टारफोरनि सुबरन लानाय गोनांथार।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here