• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • भिजा गैयालासेनो भारतयारिफोरा बे दर 7 हादतफोराव दावबायहैनो हागोन

November 9, 2020

भिजा गैयालासेनो भारतयारिफोरा बे दर 7 हादतफोराव दावबायहैनो हागोन

गोदान दिल्ली, 9 नभेम्बर : आथिखालाव नोंथाङा न’आव थानानैनो पासपर्टखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन। बेबायदि समाव जुदि नोंथाङा गुबुन हादतआ बेराय हैनो प्लानिं खालामगासिनो दडब्ला नोंथामोननि जेंनाया जोबोद गोरलै जासिगोन। नाथाय पासपर्टनि अनगायै गुबुन हादतआव थानो थाखाय भिजाखौ बानायनो बादोंब्ला आरो गुबुन हादतआव बेरायहैनो लुबैदोंब्ला, जो नोंथांनो ओरैबायदि हादतखौ फोरमायनो नागिरदों जेराव थांनो थाखय नोंथांनो भिजानि गोनांथि गैया। बेनि गेजेरजों भारतनि खाथियाव थानाय नेपालआव थांनो थाखायबो नोंथांनो भिजानि गोनांथि जाया। बेयाव थांनायनि उनाव बांसिनै 150 साननि थाखाय भिजा अन एराइभेल लानो हागोन। नेपालनि हाजो ओन्सोलफोराव बेरायहैनो गोसो दङब्ला नेपालाव थां, मानोना नेपालाव हाबनो थाखाय नोंथानाव जायखि जाया फट गोनां आइडिल' थानांगोन। बेनि अनगायैबो जामाइकाआव थांनो थाखायबो नोंथाङा जेबो रोखोमनि भिजानि जेबो गोनांथि गैया। बेनि थाखाय नोंथाङा गावनि पासपर्टल' लानांगोन आरो जामाइकानि थाखाय दावबायलांनो हागोन। फिजिआ गावनि समायना नुथाइनि थाखाय मुंदांखा। बेयाव थांनाय थाखायबो नोंथांनो भिजानि गोनांथि गैया। बेराफार्से कम्बडियाआव थांनो थाखायबो नोंथानो भिजानि गोनांथि जाया। कम्बडियानि अन्कखाट मन्दिरखौथ' गासै मुलुगानो मिथियो। बेयाव सौहैखांनायनि उनाव बेनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन। मानोना बांसिनै 30 साननि थाखाय कम्बडियाआ भारतयारि नोगोरारिफोरनो भिजा अन एराइभेलनि खाबु होयो। नोंथाङा गोमोथाव हाग्राबारि नाइनोब्ला साउथ आमेरिकानि इकुवेदरआव थांनो हागोन। बेनि बयनिख्रुइबो जरखासिन बाथ्राया बेनो दि, बेयाव जेबो रोखोमनि भिजानि गोनांथि जाया। बेजों लोगोसे चीननि मकाउआव थांनो थाखायबो भिजा नाङा। जुदि नोंथाङ पार्टि आरो रंजा-बाजाखौ मोजां मोनोब्ला मकाउआव थांनो हागोन।

Share with your friends!

Related Posts

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here