• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • भारतआव 2025 सिमाव टिबि बेरामआ जोबहैगोन, हादतआ गोख्रों नेमखान्थिजों हाबा मावदों: हर्षबर्धन

September 25, 2020

भारतआव 2025 सिमाव टिबि बेरामआ जोबहैगोन, हादतआ गोख्रों नेमखान्थिजों हाबा मावदों: हर्षबर्धन

गोदान दिल्ली, 25 सेप्तेम्बर: मिरु देहा मन्थ्रि ङ हर्षबर्धनआ बुंनाय बादिब्ला, भारतआ 2025 सिमआव टिबिनिफ्राय उदां जागोन। बियो डब्लिउएइसअनि गाहाय हादरफोरनि मन्थ्रिफोर आरो जुथाय हादर एजेन्सिफोर आरो हेफाजाब होग्रा फसंथानफोरनि राजथान्दैफोरखौ सोमोन्दो लाखिगासिनो दङमोन । बिथाङा बुंनाय बादिब्ला, गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि रेलीआव भारतआ टिबिखौ हादरनिफ्राय 2025 सिमाव फोजोबनो थाखाय गुदि बिथा लानाय जादों।

Harsh Vardhan

बिनि बादिब्ला, टिबिआ गोबां समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ आरो बेयो मोनसे गाहाय मुलुगनि राइज्योयारि सावस्रिनि जेंना जानानै थाबाय। बेनिखायनो टिबिखौ फोजोबनो थाखाय भारतनि फार्सेनिफ्राय नाजानायनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनानै बिथाङा बुङोदि, गोहो गोरा नेमखान्थिनि मददजों भारतआ टिबिखौ हादरनिफ्राय फोजोबनायनि फार्से आवगायगासिनो दङ। बिथाङा बुंबावदों, निखावरि आरो उखैहाबनाया टिबि बेरामिफोरनि थाखाय जेंना गोनां। बेनिखायनो जाग्रा आदारनि हेफाजाब होनो थाखाय जों थांनाय 2018 निफ्राय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजों धोननि बिबां मोनहोगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों दासिमाव 30 लाख मुलाम्फा मोनगिरिफोरा 70 लाख 90 रोजा धोननि बिबांखौ मोनखांबाय। अदेबानि बिथाङा जोंनि सरकारनि थाखाय टिबिखौ जोथोन लानाया गिबि मावनांगौ हाबा होन्नानै बुङो।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here