Bodosa Newspaper

April 22, 2024

बि टि सि बिसायख’थियाव ए जि पि दोलोआ बि जे पिखौ हेफाजाब होया

कक्राझार, 5 डिसेम्बर: 4 डिसेम्बरखालि खौरां बिजोंनिसिम दैथायहरनाय गांसे रादाब बिबुंसाराव कक्राझार जिल्ला ए जि पि दोलोनि आफादगिरि जाकिर हुसेइनआ बुङोदि, राइज्यो सरकार खुंथायाव गोरोबथा जादोंब्लाबो बि टि सि बिसायख’थियाव ए जि पि दोलोआ बि जे पि दोलोखौ हेफाजाब होया। दासान्दि राजखान्थिनि दुंहाव बारहावाया सोलिबाय थानायखौ नोजोर होनानै ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ सरकारि हानिफ्राय बोखारनो नाजानाय बि टि आर गोरोबथानि फारसे गोनांथार बिफाव लानाय बि जे पि दोलो आरो इउ पि पि एल दोलोनि आखायाव खुंथायखौ लाबोनो होनाङा होन्नानै ए जि पि दोलोआ फोसावनायजों फैगौ बि टि सि बिसायख’थियाव बि पि एफ दोलोनि नांगोल सावगारियाव भट होनो दोलोनि मावफारि आरो हेफाजाबगिरिफोरखौ फोसावदों कक्राझार जिल्ला ए ज पिनि आफादगिरि जाकिर हुसेइनआ। फारसेथिं गुबुन मोनसे रादाब बिबुंसाराव दुलाराय बि टि ए डि ए जि पिनि नेहाथारि रहेन रायआ जायफोर गामिआ बि टि आर गोरोबथानि 3.1 दफानि सर्थखौ आबुं खालामदों बे गामिफोरखौ बि टि आरनिफ्राय दानख’नो खावलायो। बेनि अनगायैबो बि टि आरनिफ्राय गामि दानख’नाय आरो सोसन्नायनि थाखाय दाफुंनाय कमिसनआव बर’ हारिनि अनगायै गुबुन हारिनि सासे सोद्रोमाखौबो थिसन्नो थाखाय सरकारनिसिम दाबि देखाङो।

Share with your friends!

Leave a Comment