• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • बिपिएफआ मोन 37 बियाबआवबो देरहाजोबगोन : हाग्रामा महिलारि

September 15, 2020

बिपिएफआ मोन 37 बियाबआवबो देरहाजोबगोन : हाग्रामा महिलारि

उदालगुरि, 15 सेप्टेम्बर : उदालगुरि जिल्लानि भेरगावनि बदरा आरो सुक्लाइआव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिआ समबारखालि दोलोनि मेलाव बाहागो लानानै बुङोदि, बे खेबनि बिटिसि बिसायख 'थियाव बिपिएफया गोबां मासि देरहानो हागोन। महिलारिआ बुंबावोदि, बिपिएफया बिटिसि बिसायख'थिनि मोन 40 बियाबफोरनि गेजेराव मोन 37 बियाबयाव बिजाथि फसंदों। बेनि गेजेराव बेफोर गासै मोन 37 बियाबफोरखौ देरहाजोबगोन होन्नानै दाबि खालामो। बिसायख'थिआव इउ पि पिएल एबा गुबुन हान्जाया माब्लाबो बिटिसि सरकार दाफुंनो हानाय नङा आरो बेफोर हान्जाया बिटिसिआव जायगा गैया होन्नानै बुंनायजों लोगोसे बिपिएफया बिटिसिआव ब्रैथि खेबनि थाखाय सरकार दाफुंनो हागोनआ रोखा होन्नानै दाबि खालामो।

बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिआ बुङोदि, दुलाराइ बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारबोनानै प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि आफादगिरि मासिखौ लादोंब्लाबो बिथाङा बर' हारिखौ थगायबोदों बे बाथ्राखौ बर' राइजो-राजाफोरा बुजिनो आद्रा गैलिया। महिलारिया बुंबावोदि, प्रमद बर'आ खालामनाय बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया। बे गोरोबथाया बर' हारिखौ फोजोबस्रांगोन बेयो रोखा जादों। बे गोरोबथायाव बर' हारिनि अनगायै गुबुन हारि-हारिसानि जेबो आइनफोर रायखांनाय गैया। बिटिसियाव थाबोनाय हारि-हारिसानि संबिधाननि मोन्थायखौ बे गोरोबथाया फोजोबस्रांदों। बे बिटिआर गोरोबथानि बायदियैब्ला बिटिसियाव थाबोनाय गुबुन हारि-हारिसाफोरखौ होखारनाय जादों नाथाय बिपिएफ हान्जाया हा पाटटा रान्ना होनायनि अनगायैबो हा बायनाय-फान्नायनि सिङाव जेंनाफोरखौ बोखांनायनि राहा लादों।

Hagrama Mohilary at Udalguri

गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै हाग्रामा महिलारिया लोगोसेयै बुंबावोदि, इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ सिगां समाव आलादा बर' राइज्योनि दाबि खालामबोनानै राजखान्थियाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय बिटिआर गोरोबथायाव सागान होनानै बर' हारिजों लोगोसे फोथायनायखौ सिलिंखार खालामनायनि अनगायैबो बर' हारिखौ खैफोदनि लामाजों लानानै थांदों होन्नानै गोख्रों अजद खालामो।

फारसेथिं फैगौ बिटिसि बिसायखथियाव बिजेपि हान्जाजों गोरोबलायनानै खौसेयै बाहागो लाब्लाबो बे खेबनि बिसायख'थियाव भटार राइजो-राजानिफ्राय हेफाजाब मोना होन्नानै महिलारिया बुंबावो। गावनि बिबुथिंयावनो हाग्रामा महिलारिया फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै इउपिपिएल हान्जाया मोनसेबो मासिखौ देरहानाय नङा आरो बेनि गेजेराव एजिपिआ मोनसे आरो बिजेपिआ मोननै मासिखौ देरहानो हागोन होन्नानै बुङो । गावनि गासै बिबुंथियाव इउपिपिएल हान्जाखौ फारसेनिफ्रायनो सोंखारिनायजों गोबां सावरायो। 32 नं भेरगाव परिषद बियाबनि बिपिएफ हान्जानि बिजाथि नेर्सोन बर'नि जानानै बियाबनि सुक्लाइयाव खुंनाय हान्जानि मेलाव पानेरि बिधान सभा बियाबनि एमएलए कमलि बसुमतारि, कलाइगावनि एमएलए महेश्वर बर' आरो बारग' सोद्रोमा जगदिश सरकार आरो लोमस्राव दैमारि बन्जार दैमारि मोनहा बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here