• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • बिटिसिआव सुबुं खुंथायखौ फोजोबस्रांदों: हाग्रामा महिलारी

September 30, 2020

बिटिसिआव सुबुं खुंथायखौ फोजोबस्रांदों: हाग्रामा महिलारी

कक्राझार, 30 सेप्तेम्बरः थांनाय 17 बोसोर सम बिटिसि खुंथायनि गोहोयाव थाबोनाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बावैसो सानफोर सिगांनिफ्रायनो बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनांगौनि थाखाय कक्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरियाव सोमावसार हाबाफारि बान्जायगासिनो थाखाय नुनो मोन्दों। सान्नैसो सिगांनिफ्राय मोनब्रैबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'याव आरो महकुमा बेंगिरि मावख'फोराव बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरि आरो हेफाजाबगिरिफोरखौ थुबुर जाहैनाय थामहिनबा हान्जा सुरनायजों लोगोसे जिल्ला बेंगिरि आरो महकुमा बेंगिरिनि जोहै राइज्यो बिसायख'थि आयग आरो गिबि मन्थ्रिनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरनायखौ नुनो मोनबाय थादों। बिब्दि समावनो बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिआ बिटिसियाव सुबुं खंथायखौ फोजोबस्रांदों होननानै आसाम सरकारखौ दाय जाबसिन्दों। मंगलबारखालि कक्राझाराव खौरांगिरिफोरजों जानाय मोगा-मोगि समाव महिलारिआ बुङोदि, बिटिसि बिसायख'थियाव खुंजायै बेराफार्से राइज्यो बेंगिरि खुंथाय जाबसिन्नायनि थाखाय बे हालामनि गासै थागिबि सुबुंफोरा गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगासिनो। बिटिसिनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनायनि गेजेरजों गोजोन आरो सुबुं खुंथायखौ लाबोफिन्नांगौ।

Hagrama

बिटिसियाव राइज्यो बेंगिरि खुंथाया 5 दान नाडै बारग'लांनाय हिसाबै दासिम बिसायख'थि खुंनायनि सायाव अक्ट फोसावफिनैयाव बिटिसियाव सुबुं खुंथायखौ आबुङै फोजोबस्रांदों। अक्टबर दाननि गेजेराव बिटिसि बिसायख'थिखौ खुङाब्ला बिपिएफ हान्जाया गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारि लालांबाय थागोन आरो सरकारखौ नारसिनबाय थागोन होन्नानै फोरमायथियो। एरैहाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव सोंथि दिखांनायाव महिलारिआ बुडोदि, बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाया सरकारजोंसो, आंजों नङा। बेनि बागै आंहा बुनांगौ बाथ्रा दं होन्नानै आं साना। सोलिफु समाव बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे आरो फिनजाथाय होलायनायखौ लानानै महिलारिआ बुंबावोदि, बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जेबो एना-एनि गैया। थारैनो नंगौ हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफोर जेरै- प्रबिन बर' खाम्फा बरगयारि आरो बिस्वजित दैमारिनि गेजेराव माखासे फिनजाथाय होलायनाय बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बिपिएफ हान्जाया जेब्लायबो खौसेथियै दं। बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय प्रमद बर'आ फावथिना खालामदों होन्नानै सोंखारिना हाग्रामा महिलारिआ बिटिसि बिसायखथिखौ थाबैनो खुनांगौनि थाखाय सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफानो गासै सुबुंफोरखौ खावलायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here