• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • बाक्सायाव 8 बोसोर बैसोनि गथ’सानि गोथै सह बोखांदों

November 7, 2020

बाक्सायाव 8 बोसोर बैसोनि गथ’सानि गोथै सह बोखांदों

बाक्सा, 7 नभेम्बर: बाक्सा जिल्लायाव थांनाय हरनि समाव सासे 8 बोसोर बैसोनि गथ'सानि गोथै सहखौ बोखांनो हानाय जाथायखौ लानानै ओन्सोलाव दुंहाव थासारि नुजाथिदों । गथ'सानि गोथै सहखौ गबर्धना पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमलागुरि पुलिस बादानि सिङाव जाकलिरपारनि थागिबि खगेन सरकारनि फिसाजो निकिता सरकार होन्नानै मिबथिनाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै गथ'सानि बिफा खगेन सरकारआ सिमलागुरि पुलिस बादायाव मोनसे गसर थिसन्नाय जायो। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ संदान्नानै गथ'सानि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ बे जाथायनि सायाव गुबै बाथ्रा आरो जाथायनि दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय संदान्नायखौ जागायजेन्दों आरो बे जाथायनि सायाव पुलिसआ खौरां बिजोंनि सिगाडाव बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here