• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • फैगौ जानुवारीआव चन्द्रयान-3 खौ दैथाय हरनो थियारि

September 8, 2020

फैगौ जानुवारीआव चन्द्रयान-3 खौ दैथाय हरनो थियारि

गोदान दिल्ली, 8 सेप्तेम्बर: भारतनि चन्द्रयान-3 खौ फैगौ बोसोरनि हाबजेन्नायावनो दैथायहरनो हागौ। बेयो चन्द्रयान-2 नि रिपिट मिसन बायदि जागोन, बेयावबो सिगांनि बायदिनो लेन्डार आरो रबर थागोन। चन्द्रयान-3 आव अर्बिटर थानाय नङा होन्ना अख्रांमा बिफाननि राइज्यो मन्थ्रि बिबानखौ सामलायनाय जितेन्द्र सिंआ बुंदों।

Chandrayan 3

मख'जाथावदि, चन्द्रयान -2 खौ 2019 नि 22 जुलाइआव लन्स खालामनाय जादोंमोन । बेनि लेन्डर रबरखौ 2019 नि 7 सेप्तेम्बरआव अखाफोरनि खोला ध्रुबआव ओंखारख्लाय होनांगौमोन, नाथाय जोबथा समाव केस लेन्डिं एबा बाग्लायनायाव बेरफ्रुदोंमोन। नाथाय बेनि अर्बिटरआ मोजाडैनो खामानि मावगासिनो आरो गोनां गोनां डाटाफोर दैथाय हरगासिनो। चन्द्रयान-2 आ केस लेन्डिं जानायनि उनाव इसर'आ सोलिफु बोसोरनि जोबथारनायाव चन्द्रयान-3 खौ दैथायहरनो बिथांखि बानायदोंमोन, नाथाय करना भाइरास इनफेक्सननि जाहोनाव गोबाव जाबाय। जायनि थाखाय गोदान बोसोरनि हाबजेन्नायावनो दैथाय हरनो थांखि लाफिन्नाय जादों।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here