• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • फरायनायाव जोबोद लोरबांब्लाबो नीट आन्जादआव टप सारिआव उथ्रिनानै जाफुसारनाय मोन्नो हादों

October 17, 2020

फरायनायाव जोबोद लोरबांब्लाबो नीट आन्जादआव टप सारिआव उथ्रिनानै जाफुसारनाय मोन्नो हादों

NEET Topper Soib Abtab

गोदान दिल्ली, 17अक्टबरः देग्लायनि 2020 बोसोरनि एन इ इ टि एबा नीट आन्जादनि फिथाइखौ फोसावबाय । बे आन्जादनि फिथाइयाव सएब आफताबनि टप सारिआव उथ्रिसारनो हानाया मख’जाथाव जादों । सएब आफताबआ बे आन्जादआव 100 जौखोन्दो नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों आरो बेबादि 100 जौखोन्दो नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हानाय गिबि फरायसा जानो हादों। बिनि सिगां रावबो फरायसाफोरा 100 जौखोन्दो नम्बर मोन्नो हाफेराखैमोन । सएबआ 720 नम्बरनि गेजेराव 720 नम्बर लानो हादों । खौरां बिजोंनिफ्राय मिबथिनो मोननाय समाव एसेबां मोजांद्राय नङामोन आरो गोसो गैयै जोबोद लोरबांमोन । नाथाय उनाव मालायनिफ्राय थुलुंगा मोन्नानै फरायनायाव गोसो होयो आरो नांथाबो। जायनि थाखाय दिनैनि बे नीट आन्जादआव जाफुंसार फिथाइखौ मोन्नो हादों।

Share with your friends!

Related Posts

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

तामुलपुर फरायसालिमायाव 36थि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि खुंदों ।

तामुलपुर फरायसालिमायाव 36थि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि खुंदों ।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here