• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • पालें मैगङा बिखाजों लोगोसे खर’नि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

November 9, 2020

पालें मैगङा बिखाजों लोगोसे खर’नि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

पालें मैगं जानो मोजां मोनग्राफोरा गोजां बोथोरखौ हांखुरै नेनानै थायो। मानोना बे मैगङा देहानि मुलाम्फाजों लोगोसे गोथावनि थाखायबो मख'जाथाव। निउ मेक्सिक स्टेट इउनिभार्सिटिनि आथिखालनि नायबिजिरनायाव बे बाथ्राखौ मिथिनो हानानै बिखा आरो खर'नि थाखाय गाहाम मुलि महरै फोरमान मोन्दों। नायबिजिरग्राफोरनि बाइदिब्ला, पालेंआव भिटामिन-ए, ल्युटिन आरो केरटिन बाइदि एन्टिअक्सिडेन्टखौ गोबां बिबाङाव मोन्नो हायो। बे तत्वआ फ्रि-रेडकेलखौ देहा तन्त्रनि जिबख्रिफोरखौ ख'हा खालामनायनिफ्राय होबथायो, जायजों बैसो जायोब्ला गोसोयाव लाखिनो हानाय होगोया बाङाइ जानाय आरो देहानि गोहोया बाङाइ जानायनि जेंनानिफ्राय बारग’नो हायो। अदेबानि डिप्रेसननि लैखोननिफ्राय रेहाय होनाय आरो सांग्रांथि बांहोनायावबो पालें मैगंआ जर’खायै मददगिरि जानायनि फोरमान जानो हागौ। गाहाय नायबिजिरगिरि जगदीश खुबचन्द्रानीनि गनायनाय बायदिब्ला, पालेङाव नाइट्रेटनिबो गाहाय फुखा दङ।

बे तुक्राआ नाइट्रिक अक्साइडखौ दिहुनो आरो खामानि मावनो हानायनि गोहोखौ बांहोनायाव गाहाय बिफाव लायो। नाइट्रिक अक्साइडआ मनिफोरखौ गोख्रों खालामो । बेजों थैनि थांलाय फैलाया सरासनस्रा महरै जायो आरो हाइ ब्लाड प्रेसारनि जेंनाया जानगार जायो। नाइबिजिरग्रा खुबचन्दानीआ पालेंखौ गोबाव समसिम संनाय एबा फ्रिजआव दोन्नायनिफ्राय जानगाराव थानो बोसोन होदों। बिथाङा फोरमायदों बांद्राय गुसु जायोब्ला पालेङाव थानाय गाहाय गुनआ नस्ट जायो। आथिखालाव बेखौ जुस खालामनानै जायोब्लाबो साबसिन जायो। पालेखौ नेम बायदियै जायोब्ला डिमेन्सियानि खैफोदआ 30 जौखोन्दोसिम दावख्लायो। बेयाव गोबां बिबांनि आयरन थानायनि जाहोनाव थैनि जिबख्रिफोरखौ जौगाखांहोनायाव मदत होयो आरो एनिमियानि जेंनाखौ जानगार खालामो।

Spinach
Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here