• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • नालेंखर बिदैआ मोखांनि महरखौ जोंखोल खालामो

October 15, 2020

नालेंखर बिदैआ मोखांनि महरखौ जोंखोल खालामो

        नालेंखर डाबआ देहा सोलेरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां । एनार्जी ड्रिंकखौ लोनायजों लोगोसे नालेंखर डाबखौ लोंब्ला देहायाव थैआ बाङाइ जानायखै जानगार होयो। नालेंखर डाबखौ लोंब्ला खर' सानाय आरो देहानि बिगुराबो मोजां जायो। खर'नि खानाया गोजों जानाय आरो जोंखांनाय बिगुरनि थाखाय सानफ्रामबो बेखौ बाहाय नांगौ । नालेंखर डाबखौ लोंनायजों लोगोसे बेखौ बिगुरावबो कटननि हेफाजाब लाना फुननांगौ।

Coconut Water

      बेयो मोखांनि महरखौ सिंजों माइचराइज खालामनायजों लोगोसे मोखांनि महरखौ दागो आरो सिथर सिलाखौबो गैया खालामो। नालेंखर डाबआ साननि रोदानिफ्राय देहानि बिगुरखौ रैखाथि होयो आरो टैनिंखौ होबथानायनि खामानिबो मावयो। मुल्तानी हा आरो नालेंखर डाबखौ गलायना बेखौ पेस्ट बानायनांगौ आरो सानफ्रामबो बेखौ मोखांनि महराव फुनना लानांगौ।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here