• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • नलित बर’ गोसोखां अनलाइन सोंगाब बादायलायनाय हाबाफारि खुंनो साखा-फारा

September 25, 2020

नलित बर’ गोसोखां अनलाइन सोंगाब बादायलायनाय हाबाफारि खुंनो साखा-फारा

कक्राझार, 25 सेप्तेम्बर: बोहैथि दाननि थांनाय 20 सेप्तेम्बरखालि बर' थुनलाइनि सासे लाइमोन लिरगिरिया मोब्लिब बोखथाबनानै अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जानाय लाइमोन लिरगिरि नलित बर'नि गोसोखांथियाव आरो बिथांखौ मान होनानै थुनलाइयारि हान्जा "खन्थाइ बिबार" आ फैगौ 27 सेप्तेम्बरखालि गोसोखां नलित बर' अनलाइन सोंगाब दायलायनाय हाबाफारि खुंनो साखा-फारा जानाय बाथ्राखौ मिथिहोदों ।

मख'नाय बायदिब्ला बादायलायनायखौ हान्जानिनो पेज "खन्थाइ बिबारनि हान्जा" आव नाजावनाय जागोन। गोसो गुदुं लिरगिरिफोरखौ बाहागो लानो खावलायदों।

Nalit Boro
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here