• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • देहा-बिगुरनि थाखाय किसमिसआ गुन गोनां

September 28, 2020

देहा-बिगुरनि थाखाय किसमिसआ गुन गोनां

गोदान दिल्ली, 28 सेप्तेम्बरः किसमिसखौ बयबो जानो मोजां मोनो। आंगुरखौ फोरान्ना बानायनाय किसमिसआवबो आंगुर गोथांनि गासैबो गुनफोरखौ मोनो जाय देहा सोलेरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां । जर'खायै गोजां बोथोरआव किसमिसखौ जानांगौ । बेयाव आबुं बिबांनि आयरन आरो फाइबार मोनो। गिलाससे दैयाव 8-12 सो किसमिसखौ मोनायाव सोमना दोन्ना फुंआव किसमिसखौ मोजाङै सेबना बे दैखौ उदै खालियाव लोनांगौ नङाब्ला किसमिसखौबो जानो हागोन जुदि दैखौ लोंनो मोजां मोनाब्ला।

Dry Grapes for Good Health

किसमिसनि गुनफोरखौ फारियै सावरायनाय जाबाय - 1. किसमिसआव मिथिंगायारि सिनि थाखायो। बेखौ डायबिटिस गोनां सुबुंफोराबो जानो हायो। 2. आथिखालनि करना इनफेक्सन सन्देरनायनिफ्राय रैखाथि मोन्नायनि मोनसे राहायानो जादों देहा-सोलेराव इम्युनिटिखौ गोख्रों लाखिनाय । इम्युनिटिखौ बांहोनायाव किसमिसआ खम बेसेनावनो मोन्नो हानाय गुन गोनां जाग्रा मुवा। बेखौ जानायनि हुदा खालामोब्ला बेक्टिरियेल एबा भाइरेल इनफेक्सन थामहिनबा सन्देरग्रा बेरामफोरनिफ्राय रैखाथियै थानो हायो। 3. किसमिसआव केम्पिन्स थायो, जाय थैयाव मोन्नाय पलिफेनलिक एन्टी अक्सिडेन्ट । बेजों देहायाव केन्सारनि जिबख्रिया बारायनो हाया आरो जोंनि देहाया बे गिख्रंथाव बेरामनिफ्राय रैखाथियै थायो। 4.किसमिसआ देहानि लिभारनि माखासे साबजायै एबा बिष गोनां मुवाखौ बाइजोआव दिहुन्नायाव मदत होयो। सानफ्रामबो किसमिस सोमनाय दैखौ लोंनायनि हुदा खालामोब्ला लिभारआ मोजाङै थायो। 5. किसमिसआव आइरननि अनगायै भिटामिन बि कमप्लेक्सबो गोबां बिबांनि थायो जाय गोजा थै जिबख्रि दानायाव मदत होयो। किसमिसखौ नेमखान्थि बादियै जानायनि हुदा खालामोब्ला देहायाव थैआ बाङाइ जाया लोगोसे बेजों एनिमियानि जेंनायाबो जानगार जायो। 6. बेयाव थोजासे बिबांनि फाइबारबो थायो, जाय उदैखौ साफा लाखियो आरो दोगोन बिखान्थिखौ गाहामै लाखियो। लोगोसे बेजों खिनायनि माखासे गोजाम जेंनाफोराबो जानगार जायो। मख'नो गोनांदि, बेफोर राहाफोरखौ आजावनायनि सिगां डाक्टारफोरनि सुबुरुन लानाया गाहाम।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here