• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • देहायाव माखासे लैखोनफोर नुजायोब्ला थाजिम फिथाय आरो मैगं-थाइगं जानांगौ

October 10, 2020

देहायाव माखासे लैखोनफोर नुजायोब्ला थाजिम फिथाय आरो मैगं-थाइगं जानांगौ

         जों बयबो मिथिगौदि गोथां मैगं-थाइगं आरो फिथाय-सामथायफोरखौ जायोब्ला देहा सोलेरआ गाहामै आरो बेराम-आजारनिफ्रायबो उदांयै थायो। मख'जाथावदि जेब्ला जोंनि देहा सोलेरआ थोजासे बिबांनि फिथायफोर आरो मैगं-थाइगंफोरखौ मोनाब्ला देहा सोलेरआ माखासे इसारा होयो। बेफोरनो जादों -

      (1) जेब्ला देहायाव फ्लेटआ बाङाइ जानो हमो अब्ला मेंनाय मोनसो गारो। गोथां मैगं-थाइगं, मटर, किडनी सबाइबिमा बेगर, गरसि बेगर, राजमा आरो दालि बायदियाव फ्लेट थायो। बेफोरखौ जानानै फलिक एसिडखौ मोन्नो हायो।

    (2) मोदोम सानायाबो मैगं-थाइगंफोरखौ खम जानायनि मोनसे इसारा होनाय जानो हागौ। फारियैनो मोदोम सानाय जायोब्ला देहायाव पटासियाम बाङाइ जानायनि इसाराबो जानो हागौ। गोथां मैगंफोर जेरै- पालें, सुइच चार्ड आरो सुइट पटेट बायदिया पटेसियामनि फुंखा। 

     (3) मुवा-बेसादफोरखौ बावगारनाया सरासनस्रा बाथ्रा। नाथाय बेयो गले गले जायोब्ला हेल्थ एबा खर' मेलेमआ थियै गैयैनि इसारा। बेयो मेलेमआव पषणनि बाङाइ जानायनि इसारा। 

Green Vegetable

     (4) हाथाय मोदोमआव थै ओंखारबाय थायोब्ला बेयो साबजायै अरेल हेल्थनि मोनसे लोखोन। खुगाखौ मोजाङै सुवाब्ला बेक्टेरियाआ जमा जायो, जायनि जाहोनआव हाथाय मोदोमआव थैगयो। बेनि अनगायै देहायाव भिटामिननि खम जायोब्ला हाथाय मोदोमआव थै गयो। भिटामिन सि मोन्नो थाखाय लेबु, शिमला फानलु, ब्रकली, टमेट, गोथां मैगंफोरखौ जानांगौ।

     (5) मैगंफोर आरो फिथायफोरखौ जानानै देहायाव फाइबारखौ सुफुंनो हायो। बोथोरनि फिथाय अट्स, नाट्स, सीडस्, सबायबिमा बेगर, नोरसिं, बिन, मटर बायदिनि बेगरफोराव गोबां फाइबार मोनो। (मख'नो गोनांदि, गाहाम देहानि राहाफोरखौ आजावनायनि सिगां डाक्टारनि सुबुरुन लानाया गाहाम)।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here