• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • दुर्गा फुजानि सिगांनो बिटिसिआव बिपिएफआ सरकार दागोनः हाग्रामा

September 11, 2020

दुर्गा फुजानि सिगांनो बिटिसिआव बिपिएफआ सरकार दागोनः हाग्रामा

नाग्रिजुलि, 11 सेप्तेम्बरः फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया 40 मासि देरहागोन। दुर्गा फुजानि सिगांनो जों बिटिसिआव बिपिएफ हान्जाया सरकार दागोन। बेयो रोखा जाबायदि गेवलाङै फोसावनायनिल' आद्रा दंसै। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि आरो बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिआ। बृहस्पतिबारखालि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि बिटिसि परिषद बियाबनि नागापुरआव नाग्रिजुलि ब्लक बिपिएफनि बान्जायनायाव खुंनाय मोनसे सोद्रोमा सोसन्नाय मेलआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंथियो। तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि केशब राजबंशिनि मासि सामलायनायाव जानाय पासनै सेरफां, माजबाटनिफ्राय जागायजेन्नानै श्रीरामपुरसिम गासै मोन 40 बियाबफोरनि बबे बियाबआव बिपिएफआ जेनगोन बेखौ दिहुन्नो हायाखै ।

hagrama-mohilary1


बेनिखायनो बिपिएफआ मोन 40 बियाबफोरखौ देरहाजोबनानै बिटिसि खुंथायखौ फिन दखलआव लाफिन्नो हागोन बेयो जौसे जौखोन्दो रोखा होन्नानै गोनांथारै फोसावो महिलारिआ। बिपिएफनि सरकार फैफिनोब्ला बिटिसिआव थानाय हिन्दीबाशि, कचराजबंशि, आदिबाशिफोरखौ लानानै मोन 14 गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि मुङाव जौगाखां परिषद दाफुंनानै बिसोरनि जौगानायाव नोजोर होगोन होन्नानै बुङो। दुलाराय बिटिसिआवनो हा पात्ता होनायनि राहा लागोन होन्नानैबो बुंबावोदि, गोजोन हास्थायनानै जायफोर बिटिआर गोरोबथा खालामनाय जादों आरो बेखौ लानानै आसामनि जेसेबां हान्जा-आफाद, हारि-हारिसाफोर साफ्रोमबो मोजां मोन्दोंमोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया होन्नानै हाग्रामा महिलारिआ दाबि खालामो।

फार्सेथिं इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बर' हारिखौ थगायनायनि अजद खालामनानै बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिआ बुङोदि, प्रमद बर'आ बर' हारिखौ फोजोबगोन। बिटिआर गोरोबथायाव बर' हारिनि बाथ्राफोरल' रायखांनाय दङ। अदेबानि बिटिआरनि आइनआ मोनसेबो हारि-हारिसानि रायखांनाय गैया होन्नानै अजद खालामना महिलारिआ बुंबावोदि, बिटिसिआव थानाय गुबुन गुबुन हारि-हारिसानि सिंबिजरनि मोन्थायनि बाथ्राफोरा बिटिआर गोरोबथायाव रायखांनाय थानांगौमोन।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here