• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • थै बाङाइ जानायखौ सुफुंनो हानायजों लोगोसे इम्युनिटिबो बांहोयो दालिमआ

October 7, 2020

थै बाङाइ जानायखौ सुफुंनो हानायजों लोगोसे इम्युनिटिबो बांहोयो दालिमआ

     गोबां मुलाम्फानि गुन गोनां दालिमखौ जानायनि हुदा खालामोब्ला माखासे सानआवनो गोग्गो देहा मोन्नायजों लोगोसे देहा सोलेरनि बिगुरखौबो समायना जाखांहोबोयो। मानोना बेयाव थानाय निउट्रिसनआ फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जोंनि देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां। बेयाव अमेगा 5, केलसियाम, पटासियाम, एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन ए, सि, इ राइबप्लेबिन आइरन, फलिक, एसिड, पाली अनसेचुरेटेड फेटि एसिड, फसफरास आरो थायमिन बायदि निउट्रिशनखौ मोनो, जाय देहा सोलेर, खर'नि खानाय आरो बिगुरनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां।

Pomegranate

(1) देहा सोलेरआव आइरन बाङाइ जायोब्ला दालिमखौ जानांगौ । दालिमआ एनिमिया आरो माखासे इनफेक्सनफोरनिफ्राय देहाखौ जानगारआव लाखियो। डालिमआ इम्युन सिस्टेमखौ गोख्रों खालामो। बेयो डाइजेस्टिब सिस्टेमनि थाखायबो मोजां। जाय आइजो आरो उन्दै गथ'फोरा बारा उखैया बिसोर सानफ्रोमबो दालिम जानांगौ। (2) सानफ्रोमबो फुङाव दालिम जानायनि हुदा थायोब्ला देहायाव थै खम जानाय जेंनाया नुजाथिया लोगोसे थैखौ दैस्रां खालामो आरो क्लटिं जाहोया। (3) केन्सार बेरामिफोरनि थाखाय दालिमआ गुन गोनां। बेयो प्रस्टेट केन्सार जानायनिफ्राय रैखाथि होयो। दालिम बिगुरखौ गुन्दै खालामना सालमाय जानायाव फुनोब्ला मोजां जायो। बेनि बिगुरआव एन्टि अक्सिडेन्ट गुन थायो। दालिम बिगुरनि गुन्दैयाव लेबु बिदै होनानै फुनोब्ला बिगुरआ जोंखाङो।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here