• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • थालिरनि रोदाखौ जायोब्ला मोन 5 देहानि मुलाम्फा मोनगोन

November 5, 2020

थालिरनि रोदाखौ जायोब्ला मोन 5 देहानि मुलाम्फा मोनगोन

        थालिर जानायखौ देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां होन्नानै गनायना लानाय जायो। अदेबानि देहाखौ गाहाम खालामनायजों लोगोसे लिरथाइ बारायनायनि थाखायबो थालिरआ गोबां गुन गोनां । नाथाय नोंथाङा मिथिगौदा थालिर फिथाइजों लोगोसे बेनि रोदायाबो गोबां मुलाम्फा गोनां। अदेबानि थालिरनि रोदायाव भिटामिन ए, बि आरो सि, सेरटनिन, टेनिन, डपामाइन बायदिखौ गोबां बिबाङै मोन्नो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोन्नो फोरमायोदि, थालिरनि रोदाया माबायदि जोंनि आरो नोंथांनि गोग्गो देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ आरो बबे बबे बेरामनिफ्राय रेहाय मोनहोनो हागौ। बिदिब्ला फै बेनि मुलाम्फानि सोमोन्दै मिथिनानै लादिनि : जुदि नोंथाङा हाइ ब्लाड प्रेसारनि जेंनाजों भुगिनांगासिनो दङब्ला, नोंथाङा थालिरनि रोदानि बिदैखौ लोंनो हागोन।

Banana

       मानोना बेजों ब्लाड प्रेसारखौ सामलायनायाव मदद होगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा गोथां थालिरनि रोदाफोरखौ 100 ग्राम बिबाङै लानानै दैजों लगायनानै मुलि बायदि सानफ्रोमबो सानसेयाव खेबनै एबा खेबथाम लों। बेनि अनगायै थालिरनि रोदायाव बुखांनायखौ बाङाइ खालामग्रा आरो एन्टिपायरेटिक गुण मोन्नाय जायो, जायखौ हाफानि एबा हां लानायजों सोमोन्दो गोनां बेरामफोरावबो मदत होना महरै गनायो। जुदि नोंथाङा हाफानिनि जेंनाजों भुगिगासिनो दङब्ला थालिरनि रोदाजों बानायनाय काढ़ाखौ लोंनो हागोन। बेजों गोबां मुलाम्फा मोनगोन। थालिरनि रोदायाव डपामाइनखौ गोबां बिबाङै मोन्नाय जायो, जायजों गेस्ट्रिक एसिडखौ फोजोबनायाव मदत मोनो। बिजों बानायनाय काढ़ाखौ लोनायजों उदैजों सोमोन्दो गोनां आल्सार बेराम जानायखौ होबथानायाव मदत मोन्नो हागोन।

       बेराफार्से थालिरनि रोदाआ मेगननि थाखायबो मुलाम्फा गोनां। अदेबानि, बेयाव भिटामिन ए खौ गोबां बिबाङै मोन्नाय जायो आरो जाय बायदियै गाजरखौ जायोब्ला मेगननि थाखाय मुलाम्फा गोनां, थिक बिदिनो थालिरनि रोदाखौ जायोब्लाबो मेगननि थाखाय मुलाम्फा गोनां। बेनिखायनो नोंथाङा गावनि मेगनखौ गाहामै लाखिनो थाखाय थालिरनि रोदाजों बानायनाय काढ़ाखौ लोंनो हागोन। बेजों नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोन्नो हागोन।
Share with your friends!

Related Posts

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here